Тест „Атом и атомно ядро. Радиоактивност” (вариант 1)

Уважаеми ученици,

В края на теста можете да види ключ на верните отговори.

1. Атомът е изграден от:

а) протони и електрони                          б) ядро и неутрони
в) йони и електрони                                 г) ядро и електрони.

2. Атомното ядро е изградено от:

а) протони и електрони                          

б) протони и неутрони

в) йони и електрони                                  

г) неутрони и електрони.

3. Посочете невярното твърдение.

а) Протонът има положителен заряд.    

б) Неутронът има отрицателен заряд.

в) Електронът има отрицателен заряд.  

г) Неутронът няма заряд.

4. Поредният номер на водорода е 1, а масовото число на негов изотоп е 3. Колко неутрона има в ядрото му?

а) 1                             б) 2                            в) 3                         г) 4

5. В атома на калия се съдържат 19 електрона и 20 неутрона. Какъв е атомният му номер?

а) 39                          б) 20                           в) 1                        г) 19

6. Атомният номер на химичния елемент уран е 92. Колко протона има в ядрото на неутралния уран и колко електрона обикалят около него?
а) 92, 184                 б) 184, 92                   в) 184, 184                  г) 92, 92

7. Атомният номер на химичния елемент уран е 92, а масовото число е 238. Колко неутрона има в ядрото на неутралния уран и колко електрона обикалят около него?

а) 146, 92                 б) 146, 146                 в) 330, 146                   г) 92, 92

8. Масовото число на въглерода е 13, а атомният му номер – 6. В ядрото на въглеродния атом има:
а) 6 протона и 7 електрона                    б) 6 протона и 7 неутрона
в) 13 протона и 13 неутрона                  г) 13 протона и 7 електрона

9. Масовото число на азота е 14, а поредният му номер е 7. В ядрото на азотния атом има:

a) 14 протона                                             б) 7 протона и 7 неутрона
в) 7 протона и 7 електрона                      г) 14 електрона

10. Масовото число на кислорода е 16, а атомният му номер – 8. В ядрото на кислородния атом има:

а) 8 протона и 8 неутрона                        б) 8 протона и 8 електрона
в) 8 протона и 16 неутрона                      г) 16 протона и 8 електрона

11. На фигурата е изобразен модел на атом с масово число:

а) A = 11                  б) A = 7                  в) A = 4                    г) A = 3.

12. Кой от изотопите на въглерода има най - малко неутрони?

а) с масово число 11                             б) с масово число 13
в) с масово число 12                             г) с масово число 15

13. От радиоактивните лъчения най-голяма проникваща способност имат:

а) α-лъчите                                            б) β-лъчите
в) γ-лъчите                                            г) светлинните лъчи

14. Ядреният реактор е устройство, в което се получава енергия от:

а) делене на ядра на водород         

б) сливане на ядра на уран

в) сливане на ядра на водород      

г) делене на ядра на уран

15. Кой учен пръв наблюдава явлението радиоактивност:

a) Ръдърфорд               б) Айнщайн              в) Бекерел               г) М.Кюри

 
16. Радиоактивността е явление, при което ядрата на някои атоми изпускат:

a) невидими лъчи                                           б) видима светлина
в) йони                                                             г) няма верен отговор

17. Йонизацията е явление, при което:

а) се излъчват радиоактивни лъчи
б) се отнемат или добавят електрони към неутрални атоми
в) се наелектризират телата чрез допир
г) се получават свободни неутрони

18. Източник на какви радиоактивни лъчения може безопасно да се съхранява в алуминиев контейнер с дебелина 7-8 милиметра?

а) на алфа-лъчи и бета-лъчи                     б) на алфа-лъчи и гама-лъчи
в) на бета-лъчи и гама-лъчи                      г) и на трите вида лъчи.

19. Бета-частиците са поток от:

а) хелиеви ядра           б) неутрони          в) протони             г) електрони

20. Строежът на атома прилича на този на:

а) Слънцето            

б) големите планети           

в) галактиките

г) Слънчевата система.

 

Ключ на верните отговори:

1Г; 2Б; 3Б; 4Б; 5Г; 6Г; 7А; 8Б; 9Б; 10А;

11Б; 12А; 13В; 14Г; 15В; 16А; 17Б; 18А; 19Г; 20Г.