8 клас (9 ЕП клас)

Тест "Топлинни явления" (вариант 2)

1. Агрегатното състояние на веществата се определя от:

а) размерите на градивните частици                   

б) вида на градивните частици

в) техния химичен състав             

г) силите на взаимодействие и скоростите на частиците

 

Тест "Видове движения" (с ключ за верните отговори)

1. Положението и движението на телата се определя спрямо:

а) координатно тяло                                     б) отправно тяло            

в) начално тяло                                               г) относително тяло

 

Тест "Процеси при газовете"(вариант 2)

 

1. Попълнете празните места в таблицата:

 

2. Посочете грешния отговор. За определяне състоянието на един газ е необходимо използването на:

а) термометър                    

б) математически формули       

в) силомер                        

Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 2)

 

1. Кое от изброените не е прост механизъм?
а) макара                                    

Тест "Прости механизми"

 

1. Попълнете празните места:

Задачи по механика с решения (2 част)

 

 

1. Сравнете Еп на телата 

(А) Две еднакви по форма и размери стъклени топчета

Задачи по механика с решения (1 част)

 

1. задача

Упражнение "Кинематика"

 

Домашно упражнение „Равнопроменливо движение

1. Разгледайте внимателно графиката.

Тест "Процеси при газовете" (вариант 1)

 

1. Попълнете празните места в таблицата за посочените закони:

2. На рТ - диаграма са представени изопроцеси с идеален газ. Определете кои процеси протичат в съответните участъци:

Tест "Топлинни явления" (вариант 1)

 

1. Явлението Брауново движение се дължи на:

а) силата на тежестта               

б) химични реакции

в) сили на триене                      

г) топлинното движение на частици

 

2. Каква е връзката между Ек на частиците и температурата (t o)?

Pages

Subscribe to RSS - 8 клас (9 ЕП клас)