Тест

Тест "Механична работа, мощност и енергия"

1. Постоянна сила с големина 20 N приложена върху едно тяло го кара да се движи с постоянна скорост 4 m/s. Колко работа е  извършена върху тялото за 6 s?

а) 480 J              б) 240 J            в) 120 J             г) 80 J

Тест "Сили и движение"

 

1. Кой принцип на механиката описва свойството инертност на телата и съществуването на инерциални отправни системи?

а) І принцип                        б) ІІ принцип                                                

в) ІІІ принцип                      г) ІV принцип

 

Тест " Импулс и енергия"

1. Векторната величина, чиято големина зависи от масата и скоростта на тялото и която описва резултата от взаимодействието с други тела се нарича:  

а) сила           б)  импулс       в)  ускорение            г) енергия

 

2. Реактивното движение се обяснява със закона за запазване на:

Тест "Ускорение"

 

1. Кое твърдение за движението на тяло с нулево ускорение е вярно?

а) тялото трябва да бъде в състояние на покой

б) тялото трябва да се забавя

в) тялото може да се ускори

Тест "Кинематика" (варианти 1 и 2)

          

Вариант №1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Тест "Клетка. Едноклетъчни и многоклетъчни организми" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Англичанинът Робърт Хук е наблюдавал за първи път клетки от кората на корков дъб. Думата клетка (cell) на латински език означава:

а) коридорче              

б) стаичка               

в) балконче                  

г) килерче

 

Тест „ Електромагнитно взаимодействие” (вариант 2)

1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:

а) постоянните магнити

б) електричните токове

в) променливите електрични полета

Тест "Вещества и техните свойства" (Човекът и природата, 5 клас)

1. Чистите вещества съдържат:

а) различни видове градивни частици (атоми, молекули)

б) три вида частици

Тест "Електричен ток" (вариант 2)

Тест "Сили и движение" (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата.

Pages

Subscribe to RSS - Тест