7 клас

Тест „Електричeски вериги”(вариант 3)

1. На графиката е представена зависимостта на тока I, през консуматор, от напрежението U. Определете съпротивлението R на консуматора.

Тест "Електричен заряд и електричен ток"

1. Попълнете празните места, като поставите правилните понятия:

„Зарядът на частиците и телата е тяхно ............................., което се прояввява чрез електрични ............................ и се измерва като величина в единицата .............................”

Тест "Забавно електричество"

1. Древните гърци познавали вещество, което привлича пера, конци или прах, когато се натърка с парче кожа. Те наричали това вещество електрон. Сега електрон наричаме частица в състава на атома. Какво означава думата “електрон” на езика на древните елини?

Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 1)

 

1. За 10 s през напречното сечение на проводник преминава електричен заряд 20 С. Колко е токът по проводника?

Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 2)

 

1. Коя формула отговаря на определението „Токът е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за една секунда.”?

а) I= q. t                       

б) I = t/q                       

в) I = t                             

г) I = q/t

 

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 1)

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 2)

 

1. Колко е токът през резистора със съпротивление 2 Ω в тази верига?

Тест "Електричество" (варианти 1 и 2)

 

Вариант 1 

1. Посочете грешния отговор. Електричният заряд на тяло (частица):

а) е физична величина           

б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулон)        

г) не съществува

Тест "Магнитно поле"

 

1. Постоянните магнити са изработени от:

а) алуминий                                             б) желязо             

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 1)

1. Препишете и попълнете таблицата:

Величина

Означение

Мерна единица

заряд

 

 

Pages

Subscribe to RSS - 7 клас