7 клас

Тест „Огледала и лещи. Човешкото око като оптичен уред”

 

1. Посочете грешния отговор? Образът на предмет от плоско огледало е винаги:

а) недействителен

б) равен по размери с предмета

в) прав

г) действителен

 

Тест "Забавно електричество"

1. Древните гърци познавали вещество, което привлича пера, конци или прах, когато се натърка с парче кожа. Те наричали това вещество електрон. Сега електрон наричаме частица в състава на атома. Какво означава думата “електрон” на езика на древните елини?

Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 1)

 

1. За 10 s през напречното сечение на проводник преминава електричен заряд 20 С. Колко е токът по проводника?

Тест "Електричен заряд и електричен ток. Закон на Ом" (вариант 2)

 

1. Коя формула отговаря на определението „Токът е равен на заряда, преминал през напречното сечение на проводника за една секунда.”?

а) I= q. t                       б) I = t /q                       в) I = t                             г) I = q / t

 

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 1)

 

1. Колко електричен заряд преминава за min през жичката на лампа, по която тече ток 40 mА?

Тест "Електрически вериги" за 7 клас (вариант 2)

 

1. Колко е токът през резистора със съпротивление 2 Ω в тази верига?

Тест "Електричество" (варианти 1 и 2)

 

Вариант 1 

1. Посочете грешния отговор. Електричният заряд на тяло (частица):

а) е физична величина            б) се проявява чрез електрични сили

в) се измерва в С (кулон)         г)  не съществува

Тест "Магнитно поле"

 

1. Постоянните магнити са изработени от:

а) алуминий                                             б) желязо             

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 1)

1. Препишете и попълнете таблицата:

Величина

Означение

Мерна единица

заряд

 

 

Тест "Електричество и магнетизъм" (вариант 2)

1.  Попълнете празните места в таблицата:

 

 

 

 

Pages

Subscribe to RSS - 7 клас