Въпроси и задачи "Светлина. Вълни и частици"

 

Въпроси и задачи - І част:

1.Пресметнете енергията Е на фотоните на синя светлина с дължина на вълната λ = 480 nm.

2. При почерняване на фотографски филм, молекулите на сребърния бромид поглъщат фотон, чиято енергия е по-голяма (или равна) на 1,8 eV. Колко нанометра е максималната дължина на вълната, към която е чувствителен този филм?

3.  Радиостанция с мощност Р = 50 kW излъчва на честота ν = 90 MHz. Колко фотона се излъчват от антената за време t =10 s?

4. Хелий - неонов лазер излъчва светлина с λ = 633 nm и интензитет I = 2 .103 W/m2 при напречно сечение на светлинния сноп = 2 mm2. Колко фотона излъчва лазерът за 1s?

 

5. Кои лъчи имат най- голяма честота?

а) червените                              

б) ултравиолетовите        

в) инфрачервените                    

г) рентгенови

6. Кое от изброените устройства не е приложение на явлението фотоефект?

а) фотоклетка                            

б) слънчева батерия       

в) лазер                                      

г) фотосъпротивление

 

7. Колко е честотата на фотоните, чиято енергия е Е?

а) Eh                 

б) E/c                 

в) E/h                

г) Eh /c2

 

8. Протон и електрон имат еднакви скорости. Сравнете дължините на вълната на Дьо Бройл за двете частици:

а) λп = λе                                     

б) λп < λе                        

в) λп > λе                                     

г) λп / λе < 0

 

9. Фотон с дължина на вълната λ има енергия Е. Колко е енергията на фотон с дължина на вълната λ/2?

а) 2 Е                                               

б) Е/2                       

в) 4 Е                                               

г) Е

 

10. Електрон, протон и водна молекула имат еднакъв импулс р = mv. Коя частица има най-голяма дължина на вълната λ на Дьо Бройл ?

а) електронът                           

б) протонът       

в) водната молекула                 

г) всички имат еднакви λ

 

11. Кое явление потвърждава хипотезата на Дьо Бройл за вълновите свойства на микрочастиците?

а) фотоефект                                 

б) топлинно излъчване   

в) дифракция на електрони           

г)  пълно вътрешно отражение

 

12. Колко пъти ще се увеличи мощността Р на топлинното излъчване абсолютно черна сфера, ако температурата и се увеличи 2 пъти, а радиусът и се намали 2 пъти?

а) Р2 = 2 Р1                                       

б) Р2 = 6 Р1           

в) Р2 = 4 Р1                                        

г) Р2 = 8 Р1  

 

Въпроси и задачи - ІІ част:  

 

1. Върху мокър асфалт е разлят бензин. В бензиновите петна се наблюдават различни цветове. Кое явление обяснява оцветяването?

а) петната изпълняват роля на цветни филтри                 

б) отражение на светлината   

в) интерференция на светлината              

г) разлагане на светлината, като от призма

 

2. Кое твърдение не е вярно? Явлението дисперсия се наблюдава при разпространение на светлинни вълни в:

а) газове             

б) течности         

в) вакуум               

г) кристали

 

3. UV- лъчи се поглъщат от стъкловидното вещество на окото, което предпазва ретината от вредното им въздействие. След това стъкловидното вещество излъчва видима светлина (със синкав оттенък), която се възприема от окото. Това явление е:

а) дисперсия                                   

б) дифракция      

в) фотоефект                                

г) луминесценция

 

4. В рентгеновите тръби получаването на Rő – лъчи става чрез:

а) нагряване на катода до много висока ТК и той излъчва

б) явлението фотоефект    

в) бомбардиране на катода с високоенергетични електрони

г) бомбардиране на анода с електрони с висока енергия

 

5. Двойствената природа на светлината се изразява в това, че светлината:

а) се характеризира едновременно с честота и дължина на вълната

б) се характеризира едновременно с електрично и магнитно поле

в) съчетава свойствата на вълна и частица

г) на границата на две среди може едновременно да се отрази и да се пречупи

 

6. Кой от следните елементи се използва в спектралните прибори за разлагане на бялата светлина?

а) оптично влакно                            

б) фотоклетка   

в) плоско огледало                            

г) дифракционна решетка

 

7. Кое твърдение е вярно? Интерференция от два светлинни източника е възможна, ако източниците са:

а) разположени във вакуум                 

б) мощни     

в) кохерентни                                      

г) луминесцентни

 

8. Кое от следните явления не може да се обясни с вълновата теория за светлината:

а) дифракция                                      

б) пречупване      

в) дисперсия                                        

г) фотоефект

 

9. В какви единици се измерва константата на Планк?

а)   J                    

б)   J/ s                    

в) J.s                     

г) J.m

 

10. В какви единици се измерва константата на Вин?

а)  K                    

б)   K/m                    

в)  K.s                   

г) m.K

 

11. Фотоефектът изиграва важна роля в развитието на съвременната физика, защото той показа:

а) вълновите свойства на електрона               

б) вълновите свойства на светлината

в) квантовата природа на светлината   

г) възможността фотоните да се превръщат в електрони