9 клас (10 ЕП клас)

Тест "Механични вълни" (вариант 2)

1. Попълнете празните места с правилната комбинация.

Предаването на ................................ между частиците на еластична среда се нарича механична ............................. .

а) вълнения, стена  

б) съмнения, сцена  

в) изобретения, игра

Тест "Електромагнитно взаимодействие" (вариант 4)

1. Кое твърдение е грешно? Магнитните сили действащи на електрични заряди зависят от:

а) скоростта на зарядите                                        

б) посоката на скоростта на зарядите

в) големината на зарядите                                    

Тест "Механични трептения и вълни. Звук" (с ключ на верните отговори)

1. Периодът на математическото махало зависи от:

а) масата на махалото и размера на описаната от него дъга

б) дължината на махалото и размера на описаната от него дъга

в) масата на махалото и земното ускорение

Тест "Механични трептения" (вариант 3)

1. Препишете и попълнете. 

„Силата, която причинява хармонично трептене на тяло е насочена винаги към ......................................... и е правопропорционална на ..........................................”

 

2. Връщащата сила, която поражда хармонично трептене зависи от две величини. Те са:

Тест "Електромагнитно взаимодействие" (вариант 3)


1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:

а) постоянните магнити                                             

б) електричните токове

в) променливите електрични полета                     

г) електростатичните полета

 

2. Основната характеристика на  магнитното поле се нарича магнитна:

а) редукция                 

Тест "Електричество"

Тестът съдържа общо 20 въпроса – 3 въпроса с избираем отговор и 17 въпроса със свободен отговор. Отговорите ще намерите в края на теста.

Тест „ Електромагнитно взаимодействие” (вариант 2)

1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:

а) постоянните магнити

б) електричните токове

в) променливите електрични полета

Тест "Електричен ток" (вариант 2)

Тест "Електрични заряди. Закон на Кулон"


1. Кое твърдение е вярно? Електричният заряд на тяло се проявява:

Тест "Електричен ток. Закон на Ом"

Георг Симон Ом (16.03.1789 - 06.07.1854)                        

1. Посочете грешния отговор. Електричният ток е насочено движение на:

а) електрони                 б) (+) и (-) йони               в) протони                г) атоми

 

Pages

Subscribe to RSS - 9 клас (10 ЕП клас)