Тест „ Електромагнитно взаимодействие” (вариант 2)

1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:

а) постоянните магнити

б) електричните токове

в) променливите електрични полета

г) електростатичните полета

 

2. Основната характеристика на всяка точка от магнитното поле се нарича магнитна:

а) редукция

б) дедукция

в) индукция

г) продукция

 

3. Магнито поле, чиято индукция В има една и съща големина и посока във всички точки от полето, се нарича:

а) първородно

б) плодородно

в) разнородно

г) еднородно

 

4. Частица със заряд q и маса m се движи със скорост v в магнитно поле с индукция В. Кое твърдение не е вярно? Максималната магнитната сила действаща на частицата, е правопропорционална на:

а) скоростта              

б) заряда                        

в) индукцията             

г) масата

 

5. Протон навлиза перпендикулярно на индукционните линии на хомогенно магнитно поле. Какви са посоките на В и Fmax действаща върху частицата? 

а) на В:       

(1) от S полюс към N полюс           

(2) от N полюс към S полюс

 

б) на Fmax:  

(1) от вас към екрана                           

(2) от екрана към вас

 

6. Електрон се движи под ъгъл 45о спрямо посоката на хомогенно магнитно поле. Неговата траектория има формата на: 

  

а) крива линия                                 

б) окръжност               

в) права линия                          

г) винтова линия

 

7. Коя зависимост изразява закона на Ампер:

а) Fmax = BАl                 

б) Fmax = BТl                

в) Fmax = BVl              

г) Fmax = BIl

 

8. Праволинеен проводник с дължина 10 cm, по който тече ток 10 А е разположен перпендикулярно на посоката на еднородно магнитно поле с индукция 0,2 Т. Силата, която му действа е:


а) 0,002 N                   

б) 0,02 N                       

в) 0,2 N                        

г) 2 N

 

9. Частица със заряд 2.10 -10 С и скорост 10 000 m/s изпитва максимална магнитна сила 4.10 -8 N в дадена точка на магнитно поле. Каква е големината на магнитната индукция в тази точка?

а) 0,0002 Т                  

б) 0,002 Т                   

в) 0,02 Т                             

г) 0,2 Т

 

10. Колко ампера е ефективната стойност на променлив ток с амплитуда 7 А?

а) 5 А                          

б) 6 А                              

в) 7 А                            

г) 8 А

 

11. Сравнете входната и изходна мощност на тока, съответно Р1 и Р2 на трансформатор:

а) Р1 > Р2                  

б) Р1 < Р2                        

в) Р1 = 2 Р2                    

г) Р1 = Р2

 

12. При явлението хистерезис, след премахване на външното магнитно поле, феромагнитното вещество остава:

а) размагнитено        

б) намагнитено           

в) без промяна            

г) пренамагнитено

 

13. Величината коерцитивна сила означава:

а) намагнитваща индукция         

б) размагнитваща индукция

в) остатъчна индукция                 

г) нищо не означава

 

14. Магнитни домени съществуват във веществата:

а) парамагнетици      

б) диамагнетици      

в) феромагнетици        

г) диелектрици

 

15. Устройството, което сменя посоката на тока в ротора на електромотор за постоянен ток, се нарича:

а) статор                       

б) генератор              

в) колектор                 

г) трансформатор

 

16. Попълнете празните места в текста:

„Устройствата, които преобразуват ........................ стойност на ............................. напрежение, без да се изменя неговата ............................., се наричат ....................................”

 

17. Действието на трансформаторите се основава на явлението:

а) магнитна индукция

б) електромагнитна индукция

в) електростатична индукция

г) поляризация на диелектриците

 

18. Първичната намотка на трансформатор има 250 навивки, а вторичната 4 пъти повече. Напрежението на  входа е 220 V, а токът през вторичната намотка е 0,5 А. Намерете коефициента на трансформация, вида на трансформатора, напрежението на изхода и тока през първичната намотка.

Дадено:                Търси се:                                                   Решение:

 

19. Какви са по природа страничните сили при индуциране на електродвижещо напрежение (ЕДН) в затворен проводник под влияние на променливо магнитно поле?

а) магнитни

б) механични

в) електрични

г) химични

 

20. Силовите линии на индуцираното (вихрово) електрично поле:

а) имат начало в (+) заряди и край в (-) заряди

б) са произволни по форма

в) са затворени криви

г) са взаимно успоредни прави

 

21. Електромагнитната теория на Дж.К.Максуел предсказва съществуването на:

а) електромагнитно поле

б) електромагнити

в) електромагнитно реле

г) електромагнитите вълни