8 клас (9 ЕП клас)

Тест «Механика на течности и газове»

1. През 1643 г. Е.Торичели за първи път е измерил налягането:

а) в автомобилна гума                                              

б) в балон с горещ въздух

в) на атмосферния въздух                                       

г) на неподвижна течност

Въпроси и задачи "Механика" (обобщение)

I. Механика на автомобила 

Лека кола променя скоростта си от 10 m/s  до 25 m/s  за време половин минута. Силите на триене и съпротивление се пренебрегват.

Отговорете на въпросите съгласно условията в задачата:

Тест "Топлинно движение, температура и топлообмен" (с ключ на верните отговори)

1. Попълнете.

а) Дифузия се нарича.............................................................................

б) Явлението дифузия се причинява от...............................................

 

Тест „Механична работа, мощност и енергия”(вариант 4) - с ключ на верните отговори

1. Извършената работа от една сила върху тяло зависи от две величини. Кои са те?

а) сила и ускорение        

б) ускорение и маса           

в) сила и път                 

г) маса и път

 

2. Физичната величина механична работа е еквивалентна на величината:

Тест "Механика" (вариант 4) с ключ на верните отговори

Тест „Механична работа, мощност и енергия”(вариант 3)

В края на теста – ключ на верните отговори Laughing.

1.  Попълнете празните места в таблицата:

 

Тест „Механика” (с ключ на верните отговори)

1. Книга е поставена върху маса и се намира в състояние на покой. Кое от следните твърдения е вярно?

а) На книгата не действа никаква сила.

б) Книгата не притежава  инертност.

в) На масата не действа никаква сила.

г) Книгата се намира в състояние на равновесие.

Тест " Механична работа, мощност и енергия" (вариант 2)

1. Извършената работа от една сила върху тяло зависи от две величини. Кои са те?

а) силата и ускорението                                         

б) ускорението и масата

Изопроцеси при идеален газ


1. Състояние на газ

Тест "Топлинни процеси и машини" (варианти 1 и 2)

 Вариант 1

1. Две тела са в топлинно равновесие помежду си, ако имат еднаква:

Pages

Subscribe to RSS - 8 клас (9 ЕП клас)