Тест „Механична работа, мощност и енергия”(вариант 4) - с ключ на верните отговори

1. Извършената работа от една сила върху тяло зависи от две величини. Кои са те?

а) сила и ускорение        

б) ускорение и маса           

в) сила и път                 

г) маса и път

 

2. Физичната величина механична работа е еквивалентна на величината:

а) скорост                            

б) ускорение                         

б) мощност                     

г) енергия

 

3. Механичната енергия се запазва, когато на едно тяло действа само силата на:

а) триене                

б) съпротивление на въздуха            

в) реакция на опората            

г) тежестта

 

4. Мощността е величина, която е равна на ............................................. за 1 секунда.

а) изминат път        

б) действие на сила         

в) извършена работа         

г) изменение на скоростта

 

5. Тяло се движи вертикално надолу. Кое твърдение е вярно?

а) Ек и Еп се увеличават едновременно          

б) Ек и Еп намаляват едновременно

в) Ек се увеличава,  Еп намалява                       

г) Ек намалява,  Еп се увеличава

 

6. Колко е механичната енергия на белоглавия орел с маса 5 кg при полет със скорост 15 m/s на височина 50 m над земята?

Решение:

 

7. На еднаква височина над земята се намират пластмасово и оловно топче с еднаква форма и размери. Кое от тях има по-голяма Еп ?

а)  имат еднаква Еп                

б) оловното            

в) пластмасовото                

г) не може да се каже

 

8. Сравнете Ек на телата от фигурата? Отговорете чрез пресмятане:

Тяло № .... има ........................ (по-голяма, по-малка, еднаква) Ек от тяло № ... , защото .............................................................................................................................................................................

 

9. Тяло се движи вертикално нагоре. Кое твърдение е вярно?

а) Ек се увеличава,  Еп намалява               

б) Ек и Еп се увеличават едновременно

в) Ек и Еп намаляват едновременно         

г) Ек намалява,  Еп се увеличава

 

10. Чрез ЗЗЕ опишете как се променят Ек и Еп при движението на топката. Използвайте: максимална, нараства, намалява, минимална.

а) В положение № 2: Ек ............................, Еп..............................

б) В положение № 3: Ек ............................, Еп .............................  

в) В положение № 5: Ек ............................, Еп ..............................

 

11. Автомобил изминава 400 m под действие на двигателна сила 1500 N. Пресметнете работата на двигателя и развитата от него мощност за 10 s.

Дадено:           

Търси се:                                            

Решение:

12. По данните от картинката пресметнете извършената работа и развитата мощност.

 

13. Каква работа извършва:

                   

а) сила № 1 ......................?                                   

б) сила № 2 .....................?                          

в) сила № 3 .....................?                           

Използвайте думите: нула, положителна, отрицателна.  

Решение:

Ключ на верните отговори: 

1. – В,

2. – Г

3. – Г

4. – В

5. – В

6. Е = Ек + Еп = 3062,5 J

7. В

8. Ек(1) = 250 J, Ек(2) = 125 J

9. – Г

10. а) Ек – намалява, Еп – нараства

      б) Ек – минимална, Еп – максимална

      в) Ек – максимална, Еп – минимална

11. А = 600 kJ , Р = 60 kW

12. А = 1 MJ , Р = 25 kW

13. а) сила № 1 – отрицателна

      б) сила № 2 – нула

      в) сила № 3 – положителна