Изходно ниво

Тест "Изходно ниво" за 7 клас

1. Кои частици се движат насочено при протичане на ток по метален проводник?

а) протони                 

б) електрони                 

в) неутрони                

г) атоми

 

Тест "Изходно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Определете броя на протоните и неутроните в ядрото на  Po (Z = 84, A = 210). 

Тест "Изходно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

 

Тест "Изходно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас)

 

1. Всяка отправна система съдържа три елемента. Кой от посочените е грешен?

а) часовник                                     б) координатна система        

в) материална точка                       г) отправно тяло 

 

2. Векторът на ускорението е винаги еднопосочен с вектора на:

а) скоростта                                    б) радиус-вектора          

Тест "Изходно ниво" за 9 клас (10 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

 

Вариант № 1

1. Точков електричен заряд наричаме:

а) всеки заряд            

б) заряд на тяло, разгледано като геометрична точка

в) заряд от точки       

г) малък заряд, който не променя полето

 

Тест "Изходно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

1. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

а) акватория                                    

б) територия                     

в) категория                                     

г) траектория

 

Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

Subscribe to RSS - Изходно ниво