Тест "Изходно ниво" за 9 клас (10 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

 

Вариант № 1

1. Точков електричен заряд наричаме:

а) всеки заряд            

б) заряд на тяло, разгледано като геометрична точка

в) заряд от точки       

г) малък заряд, който не променя полето

 

2. Електрон се намира в хомогенно електрично поле. В каква посока ще се движи частицата под действие на електричната сила?

а) наляво                  

б) нагоре   

в) надясно                

г) надолу

 

3. Кое  твърдение  за  електронеутрално  тяло  е  вярно ?

а) не  съдържа  заряди      

б) зарядите  му  са  свързани в атомите и йоните и затова не  взаимодействат  със  заряди  извън телата       

в) съдържа  по  равен  брой положителни  и  отрицателни заряди     

г)  нито  едно  от изброените твърдения

 

4. Внасянето на примеси в полупроводниците, което влияе върху електрични им свойства се нарича:    

а) смесване                 

б) дифузия                 

в) замърсяване          

г) легиране

 

5. Два еднакви резистора са свързани последователно. Ако резисторите се свържат успоредно, еквивалентното им съпротивление ще:

а) намалее 2 пъти                                           

б) ще нарасне 4 пъти         

в) ще намалее 4 пъти                                      

г) няма да се промени

 

6. В 4 - валентен германиев кристал се внасят примесни атоми на 3 - валентен индий. Кои са създадените по този начин основни токови носители ?

а)  електроните          

б)  йоните и електроните      

в)  дупките        

г) йоните

 

7. Ток І = 2А тече през верига с източник на ЕДН с r =1Ω и консуматор с R = 3 Ω. Колко е тока при „късо съединение”?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

8. Кое от твърдение не е вярно? Механични вълни могат да се разпространяват във:

а) вода                         

б) вакуум                      

в) въздух            

г) метали

 

9. Разгледайте формулите. Чрез коя от тях се определя големината на електродвижещото напрежение на източник?

а) U = A / q                   

б) E = А стр / q             

в) U = В / q             

г) E = В стр / q

 

10. Първичната намотка на трансформатор има 250 навивки, а вторичната 1000 навивки. Напрежението на  входа е 220V. Определете коефициента на трансформация, вида на трансформатора и напрежението на изхода?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

11. По опънат шнур се разпространява хармонична вълна с ν = 5 Hz и λ = 40cmКолко е скоростта на вълната?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

12. Махало със собствена честота Hz извършва принудени трептения с период 0,25 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?

а) 1 Hz               

б) 2 Hz                  

в) 3 Hz            

г) 4 Hz

 

13. Механична вълна с честота 85 Hz се разпространява във въздух със скорост 340 m/s. Колко е разстоянието между съседни гребен и дол на вълната?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

14. Човекът възприема като звук механични вълни с честоти  в интервала:

а) 0 Hz - 16 Hz       

б) 16 Hz – 20 кHz    

в) 20 кHz – 1 МHz     

г) 1МHz – 10 МHz

 

15. С коя единица се измерва интензитетът на вълните?

а) W                                          

б) J                         

в)  J / m2                                    

г) W/m2 

 

Вариант № 2

1. Кое  определение е  вярно? Елементарен заряд  наричаме: 

а)  заряд с големина 1С       

б) заряд на тяло с маса 1 kg

в)  всеки точков заряд         

г)  зарядът на частицата електрон

 

2. Протон се намира в хомогенно електрично поле. В каква посока ще се движи частицата под действие на електричната сила?


а) на север

б) на изток

в) на юг

г) на запад

 

3. Кое твърдение е вярно? Тяло има отрицателен заряд, т.е. съдържа:

а) само електрони       

б) повече протони, отколкото електрони

в) само протони          

г) повече електрони, отколкото протони

 

4.  От източник се черпи ток І = 2А, като за време 100 s страничните сили извършват работа А стр = 1,2 кJ. Колко е ЕДН на източника?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

5. Три еднакви резистора са свързани последователно и имат общо съпротивление R = 27 Ω. Колко ще бъде еквивалентното им съпротивление, ако резисторите се свържат успоредно?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

6. Каква е химичната връзка в полупроводниковите кристали на Si?

а) йонна                     

б) молекулна              

в) ковалентна            

г) метална            

 

7. Частица със заряд q и масаm се движи със скорост v  в магнитно поле с индукция В. Кое от следните твърдения не е вярно? Магнитната сила действаща на частицата, е правопропорционална на:

а) скоростта v          

б) заряда q                  

в) индукцията В         

г) масата m

 

8. Първичната намотка на трансформатор има 50 навивки, а вторичната – 250 навивки. Токът във вторичната намотка е 0,2А. Определете коефициента на трансформация, видът на трнсформатора и тока в първичната намотка?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

 

9. Колко е ефективната стойност на променливо напрежение с амплитуда 14 V?

а) 7 V                          

б) 10 V                        

в) 14 V                      

г) 19,8 V

 

10. Коя от следните сили поражда хармонично трептене?

а) F = mg                  

б) F = kq1q2/r2              

в) F = kx                    

г) F = kx2

 

11. По опънат шнур се разпространява хармонична вълна с Т = 0,1s и λ = 20 cm. Колко е скоростта на вълната?

Дадено:                          Търси се:                                      Решение:

                                                                                                                                              

12. Махало със собствена честота 3Hz извършва принудени трептения с период 0,5 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?

а)  1,5 Hz           

б) 2  Hz               

в) 2,5 Hz             

г) 3 Hz

                                                                                                                                               

13. Коя формула правилно изразява зависимостта между скоростта u на една вълна и нейните характеристики честота ν, период Т и дължина λ:

а) u = λ / ν               

б) u = ν / λ             

в) u =  λ ν                 

г) u = λ Т

 

14. Човекът възприема като звук механични вълни с честоти  в интервала:

а) 5 Hz - 100 Hz                                     

б) 100 Hz – 1000 Hz   

в) 1000 кHz – 10 000Hz                         

г) 16 Hz – 20 000Hz 

   

 

15. Каква е скоростта на електромагнитните вълни във вакуум?

 

а) 3.105 m/s          

 

б) 3.106 m/s             

 

в) 3.107 m/s          

 

г) 3.108 m/s