Тест "Изходно ниво" за 11 клас (12 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

1. Определете броя на протоните и неутроните в ядрото на  Po (Z = 84, A = 210). 

Отговор:

протони = ...? 

неутрони = ...?                                                                

                                                  

2. Кои радиоактивни лъчи представляват поток от двукратно йонизирани He - атоми ?

а)  β –лъчи             

б)  γ–лъчи               

в)  α – лъчи               

г)  х –лъчи                                                                             

 

3.  Каква част от началният брой ядра на радиоактивен полоний  Ро - 206  ще останат след 36 денонощия, ако той има период на полуразпадане 9 денонощия?

Дадено:                Търси се:                                Решение:

          

4.  При кой от следните процеси не се променя видът на атомните ядра?

а) ядрена реакция         

б) α – разпадане        

в) β – разпадане            

г) γ – разпадане

                                                                                       

5. Напишете с помощта на таблицата на Менделеев:

а) α -  разпадането  на   ядрото Ро (Z = 84, A = 210)

б) β – разпадането  на   ядрото Ас (Z = 89, A = 227)  

                                                                                                                                                                              

6. Най-разпространените обекти във Вселената са:

а) планетите       

б) галактиките      

в) кометите       

г) звездите

        

7. Посочете източника на излъчваната енергия от звездите:

а) топлинно излъчване                            

б) радиоактивно разпадане

в) верижна реакция                                 

г) термоядрен синтез

 

8. Светимостта на звездите показва мощността на тяхното излъчване. Тя зависи от две величини. Кои са те?  

а) радиус        

б) налягане        

в) температура        

г) маса 

 

9. Звездите с еднакъв цвят съгласно закона на Вин имат еднакви (близки):

а) плътности          

б) налягания          

в) температури          

г) маси

             

10. Посочете две характеристики на звезда, която се намира в долния край на главната последователност в диаграмата ХР (спектър - светимост):

а) гореща звезда       

б) ниска светимост    

в) висока светимост       

г) хладна звезда

                                

11. Нуклоните са частици изградени от:

а) кварки и лептони     

б) три лептона     

в) три кварка       

г) нямат вътрешна структура

 

12. Специфичната енергия на връзката на ядрото 31Н  е  2, 83 МеV. Колко е минималната  енергия, необходима за разделяне на това ядро на отделни нуклони?

а) 11,32 МеV         

б) 5,66 МеV          

в) 8,49 МеV          

г) 2,83 МеV

 

13. Довършете реакцията, като приложите законите за запазване на масовото число и заряда:

а) 2411Na  +  42He  → 2713Al   +  X      

б)  X    +    73Li  → 84 Be   +  1n

 

14. Колко кварки се съдържат във водородния изотоп тритий?

а) 3                

б) 6               

в) 9                

г) 12

 

15. Времето за престой на една звезда върху главната последователност в диаграмата Херцшпрунг – Ръсел (ХР) се определя единствено от нейната:

а) температура            

б) химичен състав             

в) размери              

г) маса

 

Вариант № 2

 

1. Определете броя на протоните и неутроните в ядрото на 23892U.

Отговор:

протони = ...? 

неутрони = ...?                                             

 

2. Кои радиоактивни лъчи представляват поток от електрони ?    

а) β –лъчи              

б) γ-лъчи               

в) α – лъчи               

г)  х –лъчи                                                                            

 

3. Колко е периодът на полуразпадане на кобалт Со - 60, ако след 15,9 години от началния брой  ядра са останали 1/8 неразпаднали се ядра ?

Дадено:                Търси се:                                Решение:

 

4. Кои радиоактивни лъчи представляват поток от фотони с много голяма енергия?

а)  β –лъчи          

б)  γ-лъчи               

в)  α – лъчи               

г)  δ –лъчи                                                                            

 

5. Напишете с помощта на таблицата на Менделеев:

а) α – разпадането на ядрото Rа (Z = 88, A = 226)

б) β – разпадането  на ядрото Th (Z = 90, A = 234)

 

6. Основни структурни елементи на Вселената са:

а) планетите       

б) галактиките      

в) кометите       

г) звездите

 

7. На кой тип фундаментално взаимодействие се дължи радиоактивното разпадане?

а) силното                                                       

б) електромагнитното

в) гравитационното                                        

г) слабото

 

8. Мезоните са частици изградени от:

а) кварки и лептони     

б) две кварки     

в) три кварки       

г) без вътрешна структура

 

9. Звездите с еднакви температури съгласно закона на Вин имат еднаква (близка):

а) плътност                

б) налягане             

в) цвят               

г) маса

 

10. Посочете две характеристики на звезда, която се намира в горния край на главната последователност в диаграмата ХР:

а) гореща звезда       

б) ниска светимост    

в) висока светимост       

г) хладна звезда

 

11. Коя звезда ще има по-дълъг живот - звезда А с маса равна на слънчевата или звезда В с маса 10 пъти по-голяма от слънчевата?

а) звезда А          

б) звезда В           

в) масата няма значение

г) информацията е недостатъчна       

 

12. Барионите са елементарни частици изградени от:

а) две кварки     

б) три лептона     

в) три кварки       

г) без вътрешна структура

 

13. За разделяне на ядрото на никел (6228Ni) на отделни нуклони е необходима енергия 546 МеV. Колко е специфичната енергия на връзката?

а) 5,32 МеV         

б) 6,67 МеV         

в) 7,49 МеV          

г) 8,81 МеV

 

14. Довършете реакцията, чрез законите за запазване на масовото число и заряда:

а)  2311Na +   11H  →   2010 Ne  +  X            

б)  X  +  5525 Mn  →   5526Fe  +  10n  

 

15. Колко кварки се съдържат в един атом хелий?

а) 3                

б) 6               

в) 9                

г) 12