Годишен тест ”Човекът и природата” за 6 клас

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата:

2. Мислената линия, която описва всяко тяло при своето движение, се нарича:

а) път                                        

б) траектория            

в) разстояние                            

г) крива линия

 

3. Велосипедист изминава 36 km за 2 h. Колко метра в секунда е скоростта му?

а) 18 m/s                                    

б) 10 m/s                    

в) 5 m/s                                      

г) 4 m/s

 

4. Колко е масата на тяло, чието тегло е 10 N?

а) 0,1kg                                      

б) 1kg                         

в)  10kg                                      

г) 100  kg

 

5. Автомобил се движи със скорост 80 кm / h  в продължение на 9 минути. Колко километра е изминал за посоченото време?             

Дадено:             Търси се:                        Решение:

 

6. С каква сила ще издигнем товар с маса 25 kg, ако изпозваме неподвижна макара?

а) 75 N                                        

б) 125 N                    

в) 250 N                                      

г) 300 N

 

7. Кои от изброените величини се мерят в еднакви единици?

а) маса и тегло                          

б) маса и сила на тежестта

в) маса и плътност                     

г) тегло и сила на тежестта

 

8. Метална каса с маса 120 kg има дължина 80 сm и широчина 50 cm.  Колко паскала е налягането на касата върху пода на помещението?

Дадено:             Търси се:                              Решение:

 

9. Ако към атом се присъедини 1 електрон получаваме частица:

а) молекула                                 

б) протон             

в) ( - ) йон                                    

г) ( + ) йон 

 

10. Кое е грешно? Химичният елемент е множество от атоми:

а) от еднакъв вид                    

б) с еднакъв брой протони

в) с еднакви свойства              

г) с различен брой електрони

 

11. Какъв продукт се получава при горене на сяра в съд с кислород?

а) водороден пероксид         

б) меден оксид       

в) серен диоксид                    

г) сероводород

 

12. На фигурата са представени модели на молекули на прости и сложни вещества.

 

13. Посочете състава на молекулата на въглеродния диоксид?

а) 2 атома въглерод, 1 атом кислород                  

б) 2 атома кислород, 2 атома водород

в) 1 атома водород, 2 атом кислород                    

г) 1 атом въглерод, 2 атома кислород  

 

14. За кой химичен елемент се отнася твърдението: „не гори и не поддържа горенето”?

а) кислород             

б) водород              

в) азот                   

г) сяра

 

15. Кое от веществата не се отнася към съответната група?

а) въглероден диоксид                   

б) динатриев оксид

в) натриев хлорид                          

г) манганов диоксид

 

16. Коя от реакциите е химично заместване?

а) натрий + кислород → динатриев оксид   

б) желязо + сяра (нагр.) → железен сулфид

в) желязо + кислород (нагр.) → трижелезен четириоксид

г) желязо + сярна киселина →  железен сулфат + водород

 

17.  В кой отговор и двете животни  имат пряко развитие?

а) кон и бухал                           

б) пеперуда и муха     

в) охлюв и пеперуда                 

г) кълвач и жаба

 

18. По кои тръбички от проводящата система на растенията се движи воден разтвор  на минерални соли?

а) ликовите                               

б) пластмасовите            

в) гумените                                

г) дървесинните

 

19. Аортата е кръвоносен съд, който:

а) излиза от П1                          

б) излиза от К1             

в) излиза от П2                          

г) излиза от К2

 

20. От колко предсърдия (П) и камери (К) се състои сърцето на бозайниците?                             

а) 1 П и 2 К                                 

б) 2 П и 1 К                  

в) 1 П и 1 К                                 

г) 2 П и 2 К

 

21. Попълнете имената на кръвоносните съдове изобразени на фигурата. 

22. В кои органи кръвта отдава кислород и приема въглероден диоксид?

а) белия дроб                              

б) вените                   

в) капилярите                              

г) артериите

 

23.  На рисунката е показана:

 

а) храносмилателна система                   

б) дихателна система

в) отделителна система                           

г) полова система

 

24. Кой от изброените фактори влияе неблагоприятно на нервната система?

а) активният спорт                             

б) употребата на наркотици

в) редовният сън                                

г) пълноценното хранене