Тест "Изходно ниво" за 7 клас

1. Кои частици се движат насочено при протичане на ток по метален проводник?

а) протони                 

б) електрони                 

в) неутрони                

г) атоми

 

2. Разгледайте внимателно веригата. Попълнете празните места.

 

а) Уред №1 е ......................... , той е свързан е ......................... и измерва ......................... .

б) Уред №2 е ......................... , той е свързан е ......................... и измерва ......................... .

 

3. Колко е еквивалентното съпротивление между точките А и В?

 

Решение: …...............................................................                

 

 

4. Колко ампера е токът I, който тече в електрическата верига показана на фигурата, ако напрежението на източника е  U = 16 V?

 

 

Решение: …...............................................................       

 

5. Колко електрическа енергия изразходва бързовар с мощност 600 W за 20 min?

а) 0,1 kWh                  

б) 0,2 kWh                    

в) 0,3 kWh                   

г) 0,4 kWh

 

6. Коя графика № 1, № 2 или №3 изобразява закона на Ом за метален проводник?

 

а) само №1                    

б) само№ 2

в) №1 и №2                        

г) само №3

 

7. Посочи грешния отговор. Образът на предмет върху ретината на човешкото око е:

а) действителен                     

б) обърнат                       

в) увеличен                   

г) умален

 

8. Успореден сноп лъчи е насочен към обект скрит зад тъмна преграда. По хода на лъчите определете вида на обекта.

 

а) вдлъбнато огледало                        

б) изпъкнало огледало

в) вдлъбната леща                                

г) изпъкнала леща

 

9. Ако осветим синя шапка с зелена светлина, шапката ще изглежда:

а) зелена                          

б) синьозелена                

в) синя                            

г) черна

 

10. Колко е честотата на звука издаден от струна, която за 5 секунди извършва 2000 трептения?

а) 10 000 Hz                      

б) 2000 Hz                        

в) 400 Hz                        

г) 200 Hz

 

11. Уран – 238 е с атомен номер 92. Попълнете празните места. В неговото ядро има:

а) брой протони: ...................           

б) брой неутрони: ...................

 

12. Алфа – лъчите представляват поток от:

а) електрони                    

в) протони                        

в) неутрони                 

г) ядра на хелий

 

13. Верижна реакция е възможна при:

 

а) ядрен синтез             

б) радиоактивно излъчване    

в) делене на уранови ядра        

г) сблъскване на комети

 

14. Слънцето произвежда енергия чрез:

а) делене на урана     

б) горене на нефт    

в) горене на природен газ    

г) ядрен синтез

 

15. Кои две планети от Слънчевата система нямат естествени спътници?

а) Меркурий и Нептун       

б) Марс и Венера    

в) Венера и Меркурий    

г) Меркурий и Марс