Тест "Изходно ниво" за 8 клас (9 ЕП клас)

 

1. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

а) акватория                                    

б) територия                     

в) категория                                     

г) траектория

 

2. Законът за пътя на едно тяло е:  s = 5 t - 0,2 t ²/ 2. От него посочете или пресметнете:

а) вид на движението:…                                         

б) началната скорост:…

в) ускорението:…                                                   

г) пътя изминат за 10 s:…

 

3. Тяло пада свободно без начална скорост от височина 45 m. За колко секунди тялото ще достигне земната повърхност? (g = 10 m/s2)

а) 1,5 s                                              

б) 3 s                       

в) 4,5 s                                               

г) 6 s

 

4. Колко е ускорението на тяло, което увеличава скоростта си от 10 m/s  на 11 m/s за интервал от време 0,5 s?

а) 8 m/s2                                            

б) 6 m/s2                  

в) 4 m/s2                                             

г) 2 m/s2

 

5. Движението по инерция е движение:

а) равноускорително                        

б) по наклонена равнина

в) равнозакъснително                        

г) равномерно и праволинейно

 

6. Кое твърдение не е вярно? Масата на телата:

а) описва свойството им да тежат                         

б) е мярка за тяхната инертност

в) е равна на тяхното тегло                                     

г) се измерва в (kg)

 

7. Върху тяло едновременно действат наляво две еднопосочни сили F1= 6 N и F= 4 N. Тяхната равнодействаща има следната големина и посока:

а) 24 N, наляво                                  

б) 2 N, надясно          

в) 10 N, наляво                                  

г) 1,5 N, надясно

 

8. Силата на тежестта за тяло върху хоризонтална опора се уравновесява от силата:

а) тегло                                              

б) на съпротивлението

в) реакция на опората                      

г) на триенето

 

9. Автомобил се движи праволинейно с постоянна скорост 80 km/h. Колко е равнодействащата сила, която му действа?

а) 80 N                                                

б) 40 N                     

в) 20 N                                                

г) 0 N 

 

10. Кое твърдение не е вярно? Силите на взаимодействие между 2 тела:

а) имат обща природа                          

б) имат общо направление

в) лежат на обща права                          

г) се уравновесяват

 

11. Тяло с маса 1250 g променя скоростта си съгласно графиката под действие на неизвестна  сила. Колко е големината на тази сила?                                                                                                                                                                                      

12. Колко е механичната енергия на птица с маса 200 g, която лети със скорост 10 m/s на височина 50 m ? (g = 10 m/s2)

а) 100 J                                                

б) 110 J                          

в) 120 J                                                  

г) 130 J 

 

13. Водата кипи при температура:

а) 100К                                                  

б) 273К                          

в) 300К                                                  

г) 373К

 

14. При свиване върху един газ се извършва 1100 J работа, като едновременно получава 500 J топлина. Какво е изменението ΔU на  вътрешната енергия на газа? 

а) ΔU = 0                                              

б) ΔU > 0                  

в) ΔU < 0                                              

г) ΔU = const

 

15. Ролята на нагревател в двигателите с вътрешно горене (ДВГ) се изпълнява от:

а) работното вещество                        

б) атмосферния въздух

в) цилиндрите                                      

г) карбуратора

 

16. На  рТ– диаграма са представени три изопроцеси с идеален газ. Определете кои са те в участъците: