Тест "Изходно ниво" за 10 клас (11 ЕП клас) (варианти 1 и 2)

Вариант № 1

 

1. Всяка отправна система съдържа 3 елемента. Кой от посочените отговори е грешен?

а) часовник       

б) координатна система        

в) материална точка         

г) отправно тяло 

        

2. Векторът на ускорението е винаги еднопосочен с вектора на:

а) скоростта     

б) радиус-вектора          

в) преместването           

г)  промяна на скоростта

 

3. Траекторията на тяло, което се движи по инерция е:

а) окръжност     

б) парабола        

в) права линия        

г) произволна крива линия

 

4. Кое твърдение е вярно? Вторият принцип на механиката е в сила само:

а) в неинерциални отправни системи     

б) в инерциални отправни системи

в) ако силите са постоянни                      

г) във всички отправни системи

 

5. Кое твърдение за силите на действие и противодействие между две тела не е вярно?

а) имат еднакви големини              

б) имат противоположни посоки

в) лежат върху една права               

г) взаимно се уравновесяват

 

6. Тяло с маса 10 kg се движи с ускорение под действие на две сили с големини съответно 20 N и 21N. Силите са с взаимноперпендикулярни направления. Колко е големината на ускорението на тялото?

а) 1,9 m/s2                     

б) 2,9 m/s2                       

в) 3,9 m/s2                      

г)  4,9 m/s2

 

7. Светлина с λo = 750 nm има скорост с = 3.108m/s във вакуум. Каква е нейната дължина λ в стъкло, където се движи със скорост = 2.108m/s?

а) 500 nm                        

б) 600 nm                      

в) 750 nm                      

г) 1120 nm

 

8. При кое явление, светлината навлиза в геометричната сянка на телата, когато преминава през много тесни отвори и покрай прегради?

а) дисперсия                 

б) дифракция             

в) диверсия              

г) дивергенция

 

9. Определете показателя на пречупване n на диамант, в който жълтата светлината се разпространява със скорост = 2 с/5, където с е скоростта на светлината във вакуум.

а) 0,5                               

б) 1,5                          

в) 2,5                         

г) 3,5 

 

10. Спектърът на Rő – лъчи се състои от две части: непрекъснат и линеен. Коя от тях зависи от атомите на мишената - анод на рентгеновата тръба?

а) непрекъснатата          

б) линейната              

в) и двете части        

г) нито една от тях

 

1. Кое е вярното твърдение? Емисионният спектър на разреден молекулярен газ е:

а) линеен                                                  

б) ивичен       

в) непрекъснат                                         

г) молекулярните газове не излъчват

 

12. Според хипотезата на М. Планк атомите излъчват електромагнитна енергия:

а) непрекъснато            

б) произволно          

в) случайно           

г) на порции (кванти)

 

13. Какви частици се поглъщат от телата при фотоефекта?

а) йони                   

б) фотони                 

в) електрони        

г) неутрони    

 

14. Коя характеристика не подхожда на фотона?

а) съществува в покой      

б) енергия      

в) скорост    

г) съществува само в движение

 

Вариант № 2 

 

1. Величината сила има 3 елемента. Кой от посочените отговори е грешен?

а) посока             

б) големина            

в) материална точка            

г) приложна точка

        

2. Векторът на скоростта е винаги еднопосочен с вектора на:

а) скоростта       

б) радиус-вектора        

в) преместването        

г) промяна на скоростта

 

3. Траекторията на тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта е:

а) окръжност     

б) парабола        

в) права линия        

г) произволна крива линия

 

4. Кое твърдение е вярно? Законът за инерцията е в сила само:

а) в неинерциални отправни системи     

б) в инерциални отправни системи

в) ако силите са постоянни                      

г) във всички отправни системи

 

5. Кое твърдение за силите на действие и противодействие между две тела не е вярно?

а) имат обща природа                                           

б) имат общо направление

в) възникват и изчезват едновременно              

г) взаимно се уравновесяват

 

6. Тяло с маса 5 kg се движи под действие на две взаимноперпендикулярни сили с големини съответно N и 8 N. Колко е ускорението на тялото?

а) 1,9 m/s2                     

б) 2,0 m/s2                       

в) 2,1 m/s2                      

г)  2,2 m/s2

 

7. Светлина с λo = 600 nm има скорост с = 3.105кm/s във вакуум. Каква е нейната дължина λ в цирконий, където има скорост u= 1,5.105кm/s?

а) 300 nm                      

б)  600 nm                    

в) 900 nm                    

г) 1200 nm

 

8. Явлението, при което светлината се разлага в спектър се нарича:

а) дисперсия                

б) дифракция             

в) дивергенция           

г) интерференция

 

9. Определете показателя на пречупванеn на диамант, в който жълтата светлината се разпространява със скорост u= 2с/3, където с е скоростта на светлината във вакуум.

а) 0,5                                

б) 1,5                          

в) 2,5                         

г) 3,5 

 

10. Лъчението на Rő – тръби се състои от две части: спирачно и характеристично. Коя от тях се определя единствено от Ек на електроните бомбардиращи анода?

а) спирачното   

б) характеристичното   

в) и двете части    

г) нито една от тях

 

11. Кое е вярното твърдение? Емисионният спектър на разреден атомарен газ е:

а) линеен                                                      

б) ивичен        

в) непрекъснат                                             

г) молекулярните газове не излъчват

 

12. Според хипотезата на Дьо Бройл фотоните имат природа на:

а) малки частици                                                     

б) вълни        

в) частици с вълнови свойства                   

г) малки топчета

 

13. Какви частици се излъчват от металите при фотоефекта?

а) йони                   

б) фотони                 

в) електрони        

г) неутрони    

 

14. Коя характеристика не подхожда на фотона?

а) съществува само в покой      

б) има енрегия пропорционална на честотата     

в) движи се със светлинна скорост   

г) съществува само в движение