Тест "Топлинно движение, температура и топлообмен" (с ключ на верните отговори)

1. Попълнете.

а) Дифузия се нарича.............................................................................

б) Явлението дифузия се причинява от...............................................

 

2. Британският ботаник Робърт Браун е открил доказателство за движението на:

а) Луната                                                 

б) градивните частици на веществата

в) звездите                                              

г) микроорганизмите         

 

3. Посочете означението и мерна единица за вътрешна енергия на телата:

а) Е, oC (градус)           

б) Q,  J (джаул)           

в) T,  K (градус)                

г) U,  J (джаул)

 

4. Температурата показва .............................. на топлинното движение на градивните частици.

а) продължителността                        

б) интензивността        

в) ефективността                                  

г) сложността

 

5. Как се изменя средната Ек на частиците при повишаване на температурата?

а) Ек намалява                                       

б) Eк нараства            

в) Ек не се променя                              

г) няма връзка между Ек и температурата

 

6. В науката се използва основна единица за температура според системата (SI):

а) келвин                      

б) нютон                        

г) джаул                        

г) градус Целзий

 

7. Превърнете чрез пресмятане:   

а)  17 оС в ТК =…?                      

б)  143 К в t оС =…?

 

8. Коя от изброените течности се използва в термометрите:

а) вода                            

б) бензин                       

в) глицерин             

г) спирт

 

9. Водата кипи при температура:

а) 100К           

б) 273К                

в) 300К               

г) 373К

 

10. Довършете изреченията:

а) Процесът топлообмен се извършва по два начина – ........................... и ............................

б) Топлообменът между две тела завършва с достигане на ....................................................

 

11. Кое от изброените вещества има най-голяма топлопроводност?

а) сребро                        

б) стъкло                       

в) дърво                            

г) порцелан

 

12. Кое от изброените вещества има най-голям специфичен топлинен капацитет?

а) водород                     

б) олово                          

в) бензин                        

г) вода

 

13. Отговорете писмено с едно изречение.

Гошо е с нормална температура около 37оС. Защо се чувства по различен начин през пролетта при 17 оС и през лятото при 37оС?

Отговор: ................................................................................................................

 

14. Довършете изречението:

Зимата край океана е по-мека, а лятото е прохладно, защото .................................

 

15. В аквариум се смесени две количества вода. Първото с маса 250 g и температура 8 оС, а второто с маса 50 g и температура 50 оС. Намерете равновесната температура на сместа след края на топлообмена.            

Дадено:          

Търси се:                                              

Решение:

 

Ключ на верните отговори: 

1. а) взаимно проникване на градивните частици на веществата

б) топлинното движение на градивните частици

2. – Б, 3. – Г, 4. – Б, 5. – Б, 6. – А,

7.

а) 290 К

б) – 130 оС

8. – Г, 9. – Г,

10. а) топлопроводност, конвекция

б) топлинно равновесие (равновесна температура)

11. – А, 12. – Г,

13. Поради различните условия (благоприятни/неблагоприятни) за топлообмен на човешкото тяло с околната среда.

14. ... водата е с най-голям специфичен топлинен капацитет, бавно се нагрява и бавно изстива, през лятото охлажда, а през зимата нагрява въздуха в крайбрежните райони.