8 клас (9 ЕП клас)

12 задачи в 12 картинки (механика)

Не мъчете родителите! Те са ваши!Laughing

Задачите се решават чрез прилагане принципите на механиката. Да си ги припомним!

Тест "Познавате ли принципите на Исак Нютон?" (с ключ на верните отговори)

Принципите на Исак Нютон са публикувани за първи път в неговия забележителен труд «Математически принципи на философията на природата».

Тест "Топлинни явления" (вариант 2)

1. Агрегатното състояние на веществата се определя от:

а) размерите на градивните частици                   

б) вида на градивните частици

в) техния химичен състав             

г) силите на взаимодействие и скоростите на частиците

 

Тест "Видове движения" (с ключ за верните отговори)

1. Положението и движението на телата се определя спрямо:

а) координатно тяло                                     б) отправно тяло            

в) начално тяло                                               г) относително тяло

 

Тест "Процеси при газовете"(вариант 2)

 

1. Попълнете празните места в таблицата:

 

2. Посочете грешния отговор. За определяне състоянието на един газ е необходимо използването на:

а) термометър                    

б) математически формули       

в) силомер                        

Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 2)

 

1. Кое от изброените не е прост механизъм?
а) макара                                    

Тест "Прости механизми"

 

1. Попълнете празните места:

Задачи по механика с решения (2 част)

 

 

1. Сравнете Еп на телата 

(А) Две еднакви по форма и размери стъклени топчета

Задачи по механика с решения (1 част)

 

1. задача

Упражнение "Кинематика"

 

Домашно упражнение „Равнопроменливо движение

1. Разгледайте внимателно графиката.

Pages

Subscribe to RSS - 8 клас (9 ЕП клас)