Тест "Прости механизми"

 

1. Попълнете празните места:

а) Простите механизми са  1.............., 2............., 3............... С тях печелим ...............

б) Масата на телата се мери в ………., а теглото е ……. и се мери в ……..

в) Силата е физична величина и нейните елементи са:  

    1.............., 2............., 3...............

 

2. Двустранен лост има рамена с размери 20 cm и 80 cm. Колко е дължината на лоста и колко пъти печелим с него сила?

а)  60 cm,  2 пъти                                      

б) 120 cm, 3 пъти       

в) 100 cm, 4 пъти                                      

г) 150 cm, 5 пъти

 

3. Чрез лост са уравновесени две сили с големини 35 N  и 105 NМалкото рамо на лоста е 0,5 m. Определете вида на лоста и дължината на другото рамо.

 

Дадено:        Търси се:                                              Решение:

 

4. Едностранен лост има рамена с размери 20 cm и 80 cm. Колко е дължината на лоста и колко пъти печелим с него сила?

а) 80 cm,  4 пъти                                      

б) 120 cm, 3 пъти       

в) 100 cm, 2 пъти                                      

г) 160 cm, 5 пъти

 

5. На лост са уравновесени две сили с големини 135 N  и 45 NМалкото рамо на лоста е 0,6 m. Определете вида на лоста и цялата му дължина.

 

Дадено:        Търси се:                                              Решение:

 

6. Лостът е в равновесие. Ако g =10 m/s2масата на товара е:

а) 30 g                  

б) 300 g                  

в) 1 kg                    

г) 3 kg

 

7. Неподвижната макара е разновидност на:

а) равнораменен двустранен лост         

б) равнораменен едностранен лост

в) едностранен лост с равни рамена     

г) едностранен лост с различни рамена

 

8. Подвижната макара е разновидност на:

а) равнораменен двустранен лост             

б) равнораменен едностранен лост

в) едностранен лост с равни рамена         

г) едностранен лост с различни рамена

 

9. Човек със сила 200 N повдига чрез система от две макари товар с неизвестно тегло. Товарът е повдигнат на височина h = 5 m. Намерете теглото на товара, неговата маса и дължината L на изтегленото от човека въже. Земното ускорение g =10 m/s2.

 

Дадено:        Търси се:                                              Решение:

10. Старата търговска везна определяме като:

а) равнораменен едностранен лост          

б) двустранен лост с различни рамена

в) едностранен лост с различни рамена   

г) равнораменен двустранен лост

 

11. Каква минимална сила е необходима за издигане на товар с тегло Р = 200 N по наклонена равнина с височина h = 1 m и дължина L = 4m?

а) 20 N                 

б) 30 N                 

в) 40 N                  

г) 50 N

 

12. Разстоянието от линията на действие на силата до точката на въртене се нарича:

а) рамо на силата                                    

б) дължина на въртене  

в) радиус на въртене                               

г) въртящ момент

 

13. Произведението от силата и нейното рамо се нарича:

а) рамо на силата                                    

б) дължина на въртене  

в) радиус на въртене                               

г) въртящ момент

 

14. Кое от следните сечива или уреди е едностранен лост?

а) клещи                                                   

б) везни                  

в) тесла                                                    

г) гаечен ключ