Тест "Познавате ли принципите на Исак Нютон?" (с ключ на верните отговори)

Принципите на Исак Нютон са публикувани за първи път в неговия забележителен труд «Математически принципи на философията на природата».


І принцип (закон за инерцията): Всяко тяло запазва състоянието си на покой или равномерно и праволинейно движение, докато външно въздействие не го изведе от това състояние.

 

ІІ принцип: Равнодействащата F на силите приложени към тяло с маса m му придава усколение а, като силата е равна на произведението на масата и ускорението.

ІІІ принцип (закон за действието и противодействието): Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

Тест

Ключът на верните отговори се намира в края на теста Laughing 

1. Свойството на тялата да запазват състоянието си на покой, е известно като:

а) инертност

б) инерция

в) съпротивление

г) мудност

 

2. Килограм е мерна единица за:

а) тегло на телата

б) натиск

в) маса на телата

г) тежест на телата

 

3. Ако тяло се движи с постоянна скорост, това означава, че:

а) тялото се движи към своето естествено място

б) не съществуват сили, които действат върху тялото

в) равнодействащата сила върху тялото е равна на нула

г) тялото има много голяма маса.

 

4. Да приемем, че шофирате по прав път с постоянна скорост. Една малка топка е вързана на конец, който  виси от огледалото за обратно виждане. Накъде ще се залюлее топката, когато приложите спирачките?

а) напред

б) назад

в) няма да се люлее нито напред, нито назад

г) зависи от това колко силно се натискат спирачките

 

5. Ако равнодействащата сила върху балон с горещ въздух е насочена вертикално нагоре, то каква е посоката на ускорението на балона?

а) вертикално надолу

б) вертикално нагоре

в) произволна

г) перпендикулярна на посоката на равнодействащата сила

 

6. Върху тяло са приложени две сили – в посока надясно сила 10 N и в посока наляво сила 15 N. Равнодействащата сила върху тялото е:

а) 25 N, наляво

б) 25 N, надясно

в) 5 N, наляво

г) 5 N, надясно

 

7. Топка с тегло 20 N е хвърлена вертикално нагоре. Каква е  големината и посоката на гравитационната сила действаща върху топката, когато тя достигне най - високата точка от траекторията си?

а) нула

б) 10 N, нагоре

в) 20 N, нагоре

г) 20 N, надолу

 

8. Равнодействащата хоризонтална сила приложена към товарен вагон с маса 40 000 kg  е 2000 N. Какво е ускорението на вагона?

а) 0,005 m/s2

б) 0,05 m/s2

в) 0,5 m/s2

г) 10 m/s2

 

9. Теглото на една ябълка е 1 N. Когато ябълката стои неподвижно върху главата ви, то равнодействащата върху ябълката сила е:

а) 0 N

б) 0,1 N

в) 1 N

г) 10 N

 

10. Дървена кутия с маса 2,0 kg лежи върху пода на стаята. Ако приложите хоризонтална сила от 10 N, и отчетете съществуването на сила на триене 2 N, между повърностите на кутията и пода, то какво ускорението ще получи кутията?

а) 0,25 m/s2

б) 1 m/s2

в) 4 m/s2

г) 5 m/s2

 

11. По време на сигнал «тревога» 90 килограмов пожарникар се плъзга надолу по стълб с постоянна скорост от 1,2 m/s. Каква е силата на триене, действаща на пожарникаря?

а) 0 N

б) 90 N

в) 108 N

г) 900 N

 

12. Майка дърпа с въже своето 40 – килограмово дете, което кара ролкови кънки. Приложената хоризонтална сила върху въжето е  230 N. Ако ускорението на детето е 5 m/s2, каква е силата на триене, действаща на кънките?

а) 0,8 N

б) 4 N

в) 30 N

г) 46 N

 

13. Коя е силата съгласно третия принцип на механиката, придружаваща силата, която една ябълка упражнява върху  дървото? Това е силата, която ....

а) Земята упражнява върху ябълката.

б) ябълка упражнява върху земята.

в) дървото упражнява върху ябълката.

г) въздуха упражнява върху ябълката.

 

14. Теглото на един ученик е 580 N. Колко е  приблизително масата на ученика?

а) 58 g

б) 5,8 kg

в) 58 kg

г) 580 kg

 

15. Теглото на телата може да се намери, като се умножи масата им по:

а) земното ускорение

б) тяхната скорост

в) времето

г) приложената към тях сила

 

16. Книга с маса 1 kg има коефициент на триене при хлъзгане 0,22. Каква хоризонтална сила трябва да се приложи към книгата, за да се хлъзне по равнинна повърхност с постоянна скорост?

а) 4,9 N

б) 55 N

в) 77 N

г) 2,2 N

 

17. Въже за теглене дърпа автомобил с маса 1400 kg, като му придава ускорение 1,25 m/s2. Каква сила е приложена към въжето?

а) 3750 N

б) 2750 N

в) 1750 N

г)   750 N

 

18. Сила 540 N се прилага към  количка с маса 250 кг. Приблизително какво ускорение ще  получи количката?

а) 4.5 m / s 2

б) 2.2 m / s 2

в) 3.3 m / s 2

г) 5.5 m / s 2

 

19. Ако приложите сила към на стената на стаята, то стената ще ви противодейства с ............... сила.

а) равна

б) по - голяма

в) по-малка

г) нулева

 

20. Тухла има коефициент на триене при хлъзгане 0,28. Ако към тухлата се приложи сила от 5,5 N, тя ще се хлъзне с постоянна скорост. Каква е приблизително масата на тухлата?

а) 4,9 кг

б) 3,0 кг

в) 1,0 кг

г) 2,0 кг

Ключ на верните отговори:

1.- а, 2. - в, 3. - в, 4. - а, 5. - б,  6. - в, 7. - г, 8. - б, 9. - а, 10. - в

11.-г, 12.-в, 13.-в, 14.-в, 15.-а, 16.-г, 17.-в, 18.- б, 19.- а, 20.- г