Механика (въпроси и задачи)

Уважаеми ученици,

Предлагам на вашето внимание 15 въпроса със свободен отговор и 10 въпроса с избираем отговор. Посочени са отговорите на задачите. Показано е решението на задача № 11.

І. Въпроси със свободен отговор

1. Работа 348 J е извършена от хоризонтална по посока сила с големина 24 N, която действа на тяло. На какво разстояние в същата посока е преместено тялото под действие на силата?

Отг. 14,5 m

 

2. Един студент бута бюрото си по пода на разстояние от 25 m. Той действа със сила 250 N насочена под ъгъл 60 градуса спрямо пода. Колко е извършената работа от студента?

Отг. 3125 J

 

3. Тяло с маса 45 kg пада от покрива на небостъргач и се удря в земята със скорост 100 m/s. Колко е висока сградата? (g = 10 m/s2)

Отг.500 m

 

4.  За колко време двигател с мощност 60 W ще извърши 8700 J на ​​работа?

Отг. 145 s

 

5. Каква по големина сила е необходима за да спре движението на превозно средство с маса 500 kg и скорост  40 m/s на разстояние 100 m?

Отг. 4000 N 

 

6. Камък е пуснат от височина 5 m над земята. След 1 секунда камъкът удря земята със скорост 10 m/s. Каква е средната скорост на камъка?

Отг. 5 m/s

 

7. Колко е коефициента на еластичност на пружина, ако под действие на сила 200 N тя се деформира (свива) с 25 сm?

Отг. 800 N/m

 

8. Колко е теглото на тяло, което на височина 500 m, притежава Еп = 25 000 J ?

Отг. 50 N 

 

9. Колко работа е необходима да се извърши за спирането на  тяло с маса 74 кг, което се движи със скорост 3 m/s?

Отг. 333 J

 

10. Автомобил се движи с ускорение 4 m/s2, при което променя скоростта си от 10 m/s до 24 m/s. Колко е дълъг пътя, изминат от автомобила през периода на ускорение?

Отг. 59,5 m 

 

11. За колко минути водна помпа с мощност 500 W ще напълни резервоар с вместимост 2000 литра, който е на височина от 15 м от земята? (приемате g = 10 m/s2, за водата 1 l = 1 kg)

Решение:

Докато водата се издига на височина 15 m, помпата върши положителна работа А, която е равна на увеличението на потенциална енергия на водата (от 0 до Еп) т.е. А = Еп. 

Тогава Р = А/t = Еп/t = mgh/t.

Следва t= mgh/P = 2000. 10.15/500 = 600 s.

Времето за издигане на водата е t = 600 s = 10 min.

 

12. Един мъж пуска камък с маса 10 kg от върха на стълба с височина 5 m. Каква е неговата кинетична енергия и скорост, когато достигне земята? (приемате g = 10 m/s2)

Отг. 500 J

       

13. Футболна топка е пусната от върха на един хълм. Тя се търкаля надолу в продължение на 8 секунди, като достига основата на хълма със скорост 20 m/s. а) Каква е височината на хълма? б) Какво е ускорението на топката? в) Какъв път ще измине топката от върха до основата на хълма?

Отг. а) 20 m,  б) 2,5m/s2, в) 80 m

        

14. Човек с маса 75 kg тича със скорост 4 m/s и скача върху неподвижна количка с маса 25 kg.  С каква скорост ще започне да се движи системата количка/човек?

Отг. 3 m/s

 

15. Колко време е необходимо на сила с големина 125 N, насочена вертикално нагоре, да увеличи скоростта на ракета с маса 50 kg  от 25 m/s до 75 m/s?

Отг. 20 s 

 

ІІ. Въпроси с избираем отговор

1. Физичната величина, която е количествена мярка за инертността на телата, се нарича:

а) плътност                                                                

б) тегло

в) сила                                                                        

г) маса

 

2. Ако А и В са две тела с маси съоветно 100 kg и 75 kg, то следва, че:

а) А и В имат еднаква инертност                              

б) B има по – голяма инертност

в) A има по – голяма инерност                                  

г) А има по – малка  инертност

 

3. Сила 10 N действа върху тяло с маса 10 kg. Какво е ускорението, което ще получи тялото?

а) 1 m/s2                                                                   

б) 1 m/s 

в) 100 m/s2                                                               

г) 100 m/s

 

4. Каква е големината на силата, действаща на обект с маса 10 kg, който се движи равномерно и праволинейно със скорост 10 m/s?

а) 100 N                                                                    

б) 10 N

в) 0 N                                                                        

г) 1 N

 

5. Физичната величина, което се равнява на бързината на изменение на импулса на тяло, се нарича:

а) сила                                                                    

б) импулс

в) ускорение                                                            

г) скорост

 

6. Камък е пуснат от височина 5 m над земята. След 1 секунда камъкът удря земята със скорост 10 m/s. Каква е средната скорост на камъка?

а) 5  m/s                                                                  

б) 8 m/s

в) 15 m/s                                                                

г) 50 m/s

 

7. Автомобил движи със скорост 40 km/h и има кинетична енергия 2.105J. Каква е неговата кинетична енергия, когато се движи със скорост 20 km/h  ?

а) 2.104 J                                                                

б) 5.104 J

в) 1.105 J                                                                

г) 8.105 J

 

8. Лък с опънати тетива и със стрела, чиято маса е 20 g, притежава 40 J потенциална енергия. Каква е кинетичната енергия на изстреляната стрела?

а) 10 J                                                                    

б) 20 J

в) 40 J                                                                    

г) 80 J

 

9. Пожарникар с маса 90 kg се плъзга по вертикална тръба надолу с постоянна скорост от 1,2 m/s. Каква е силата на триене, действаща върху пожарникаря?

а) 0 N                                                                    

б) 90 N

в) 108 N                                                                

г) 900 N

 

10 Теглото на една ябълка е 1 N. Когато ябълката се намира в покой върху вашата глава, силата която й действа е:

а) 0 N                                                                    

б) 0,1 N

в) 1 N                                                                    

г) 10 N