Тест "Видове движения" (с ключ за верните отговори)

1. Положението и движението на телата се определя спрямо:

а) координатно тяло                                     б) отправно тяло            

в) начално тяло                                               г) относително тяло

 

2. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

а) акватория                                                    б) територия               

в) категория                                                    г) траектория

 

3. Движението свободно падане на телата е:

а) равномерно                                                 б) равнозакъснително    

в) равноускорително                                      г) танцувално

 

4. Коя величина остава постоянна при равномерно движение?

а) ускорението                                                 б) времето              

в) скоростта                                                      г) пътя

 

5. Коя величина остава постоянна при равнопроменливо движение?

а) ускорението                                                 б) времето                 

в) скоростта                                                      г) пътя

 

6. Колко е ускорението на тяло, което намалява скоростта си от 10 m/s  на 2 m/s за интервал от време 4 s?

а) 8 m/s                                                          б) 6 m/s2                    

в) 4 m/s2                                                            г) 2 m/s2

 

7. Законът за пътя на едно тяло е: s = 4 t + 0,2 t ²/2 . От него посочете или пресметнете:

а) вид на движението:…                                    

б) началната скорост vo=… m/s

в) ускорението =… m/s2                                 

г) пътя изминат за време 5s, s = …m

 

8. Движението на тяло, хвърлено вертикално нагоре е:

а) равномерно                                                       б) равноускорително

в) равнозакъснително                                           г) вълнообразно

 

9. Тяло пада свободно без начална скорост в продължение на 5 секунди. От каква височина е паднало тялото? (g = 10 m/s2)

а) 200 m                                                                  б)  175 m                            

в) 150 m                                                                  г) 125 m

 

10. Водачът на автомобил, който се движи със скорост 54 km/h, натиска спирачките и автомобилът започва да се движи равнозакъснително с  ускорение 3 m/s2. След колко секунди ще спре автомобилът?

а) 18 s                                                                       б)  9 s                              

в) 5 s                                                                         г) 2 s

 

11. Автомобил изминава 20 km за 15 min. Колко е средната скорост на автомобила?

а) 20 km/h                                                                б) 80 km/h                     

в) 60 km/h                                                                г) 10 km/h

 

12. Превърнете мерните единици за скорост:

1 km = 1000 m,

1 h = 60 min = 3600 s,

1 m/s = 3,6 km/h 

 

72 km/h = 72 : 3,6 = 20  m/s                      

10 m/s = 10. 3,6 = 36 km/h

18 km/h =…    m/s                    20 m/s = ...  km/h

54 km/h = ...  m/s                       5  m/s = ...  km/h

90 km/h = ...  m/s                      30 m/s = ...  km/h

Ключ на верните отговори:

1 - Б, 2 - Г, 3 - В, 4 - В, 5 - А, 6 - Г, 7 - (а) равноускорително,   б) vo=4 m/s,   в) a= 0,2m/s2,   г) s = 22,5m),

8 - В, 9 - Г, 10 - В, 11 - Б