Тест "Топлинни явления" (вариант 2)

1. Агрегатното състояние на веществата се определя от:

а) размерите на градивните частици                   

б) вида на градивните частици

в) техния химичен състав             

г) силите на взаимодействие и скоростите на частиците

 

2. Явлението дифузия се причинява от:


а) химични реакции                                              

б) топлинното движение на частици

в) въздушните течения                                          

г) земното привличане

 

3. През 1827 г. английският ботаник Робърт Браун наблюдавал движението на цветни прашинки в:

а) вода                                                  

б) желязни стърготини                      

в) въздуха                                            

г) почвата 

      

4. Посочете вярната комбинация означение - мерна единица за вътрешната енергия на едно тяло:

а) Е, oC(градус)                                    

б) Q,  J (джаул)              

в) T,  K(градус)                                      

г) U,  J (джаул)

                     

5. Процесът на топлообмен между 2 тела с различни температури ще продължи докато:

а) по-топлото тяло се охлади                                

б) по-студеното тяло се нагрее

в) се достигне т.н. равновесна температура         

г) безкрайно дълго време

 

6. Превърнете

а)   77оС  в ТК =… ?                       

б)   113 К  в  t оС =…?

 

7. Водата кипи при температура:

а) 100 К                                                  

б) 273 К                           

в) 300 К                                              

г) 373 К

   

8. Коя е правилната формула за пресмятане на количество топлина:

а) Q = c.m.( t2 + t1)                            

б) Q = c.m. (t2 – t1

в) Q = c.m                                            

г) Q = m.( t2 – t1)

 

9. Кое твърдение не е вярно? Температурата е мярка за:

а) степента на нагрятост на телата         

б) взаимодействието между телата

в) средната Ек на молекулите                

г) интензивността на топлинното движение

                                                             

10. Кое от изброените вещества има най-голяма топлопроводност?

а) сребро                                                

б) стъкло                       

в) дърво                                                  

г) порцелан

 

11. Коя от изброените течности се използва в термометрите:

а) вода                                                    

б) бензин                       

в) глицерин                                          

г) спирт

 

12. Колко топлина е необходима за стопяването на 40 g олово, след  достигане на температурата на топене? (използвайте: за оловото λ = 2,5.104 J/ kg)

Дадено:                          Търси се:                                    Решение:

 

13. Колко топлина ще се отдели при изгарянето на 20 g спирт, чиято специфична топлина на изгаряне е  q = 2,7.107 J/ kg?

Дадено:                          Търси се:                                    Решение:

 

14. В аквариум се смесени две количества вода. Първото с маса 250 g и температура 8 оСа второто с маса 50 g и температура 50 оС. Намерете равновесната температура на сместа след края на топлообмена.

Дадено:                          Търси се:                                    Решение: