Тест "Процеси при газовете"(вариант 2)

 

1. Попълнете празните места в таблицата:

 

2. Посочете грешния отговор. За определяне състоянието на един газ е необходимо използването на:

а) термометър                    

б) математически формули       

в) силомер                        

г) манометър

 

3. Коя величина определя вътрешната енергия на дадена маса идеален газ?

а) налягането                        

б) обема                   

в) плътността                        

г) температурата

 

4. Законите на Бойл–Мариот, Шарл и Гей–Люсак се изпълняват точно при всяка температура и налягане само за:

а) въздуха

б) чистия кислород

в) всички газове

г) идеалния газ

 

5. Кой газов закон не е в сила за реален газ при температура 10 К ?

а) закон на Шарл                    

б) закон на Бойл-Мариот    

в) закон на Гей-Люсак           

 г) всеки закон за идеален газ

 

6. На  VТ– диаграма  са представени изопроцеси  с идеален газ. Определете кои са те в участъците: 

7. Посочете грешния отговор. Молекулите на идеалния газ:

а) имат кинетична енергия                

б) имат потенциална енергия

в) взаимодействат само при удар      

г) движат се свободно

 

8. При кой процес не се извършва работа?

а) изобарен                              

б) изохорен              

в) изотермен                            

г) при всички процес

                                                                                          

9. При изотермен процес налягането на идеален газ нараства 3 пъти. Как се изменя обемът му?     

а) нараства 3 пъти                    

б) намалява 3 пъти    

в) нараства 2 пъти                    

г) не се изменя

 

10. При изобарен процес абсолютната температура на идеален газ нараства 2 пъти. Как се изменя обемът на газа?

а) нараства 2 пъти                    

б) намалява 2 пъти

в) нараства 4 пъти                    

г) не се изменя

 

11. Колко келвина е температурата на топене на леда при нормално атмосферно налягане?  

а) – 273 К                              

б) 0 К                     

в)  273 К                              

г) 373 К

 

12. Колко келвина е температурата на кипене на водата при нормално атмосферно налягане?  

а) 100 К                              

б) 0 К                       

в) 273 К                              

г) 373 К

 

13. Вътрешната енергия на идеален газ остава постоянна при:

а) изохорен процес              

б) изобарен процес

в) изотермен процес            

г) всеки газов процес

 

14. Един газ участва в изохорен процес. В началното си състояние той има  налягане 150 кРа и температура 27оС. В края на процеса той има налягане 75 кРа. Намерете крайната му температура.

Дадено:                       Търси се :                            Решение:

 

15. Един газ участва в изобарен процес. В началното си състояние той заема обем 1,5 m3  и има  температура:  - 73 оС. В края на процеса той заема обем m3. Намерете крайната му температура.         

Дадено:                      Търси се:                               Решение: