Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 2)

 

1. Кое от изброените не е прост механизъм?
а) макара                                    

б) стълба                      

в) лост                                         

г) наклонена равнина

2. Какъв натиск оказва върху пода на стаята ученик с маса 50 kg ?
а) 50 N                                        

б) 0,5 N                        

в) 500 N                                       

г) 5000 N 

           
3. На колко паскала е равна мярката за налягане 1 atm (атмосфера)?
а) 101,3 Pa                                 

б) 101,3 hPa                 

в) 101,3 kPa                                

г) 101,3 MPa 

                
4. Каква сила е необходима за издигане на товар с тегло Р = 300 N по наклонена равнина с височина h = 2 m и дължина l = 5 m?

 

а) 120 N                                       

б) 750 N                         

в) 240 N                                        

г) 60 N

5. Колко е хидростатичното налягане на дълбочина h = 5 m в течност с плътност ρ = 1,4 g /cm3. Земното ускорение е g =10 m/s2.   
а) 70 Pa                                       

б) 70 hPa                       

в) 70 kPa                                      

г) 0,7  kPa

6. През 1643 г. Е.Торичели за първи път е измерил налягането:

 

а) в автомобилна гума                        

б) във въздушен балон

в) на атмосферния въздух                  

г) на неподвижни течности

 

7. Принципът на действие на хидравличната преса се основава на:

 

а) правилото на Торичели                

б) закона на Ом

в) закона на Архимед                        

г) Закона на Паскал

 

8. Изтласкващата сила действаща на потопените тела се нарича:
а) нютонова                                      

б) паскалова

в) архимедова                                   

г) амперова


 

9. Каква изтласкваща сила действа на лодка, която измества 6 m3 вода?(плътността на водата ρ = 1000 кg /m3)
а) 6000 N                                     

б) 6 kN                       

в) 600 kN                                     

г) 60 kN

 

10. Тяло с тегло 250 N плава в морето. Колко е теглото на водата, изместена от тялото?
а) 550 N                                     

б) 450 N                     

в) 350 N                                     

г) 250 N

 

11. За да измерите налягането във велосипедна гума, ще използвате:
а) барометър                                

б) ареометър               

в) омметър                                    

г) манометър

 

12. На лост са уравновесени две сили с големини 160 N и 40 N. Малкото рамо на лоста е 0,8 m. Определете вида на лоста и цялата му дължина.


Дадено:   Търси се:                                                             Решение: