12 задачи в 12 картинки (механика)

Не мъчете родителите! Те са ваши!Laughing

Задачите се решават чрез прилагане принципите на механиката. Да си ги припомним!

Покой или движение

Първи принцип (закон за инерцията): Ако тяло не изпитва външно въздействие (сила), то ще остане в покой или ще продължи да се движи праволинейно с постоянна скорост.


Втори принцип: Ако на тяло с маса m действа външна сила F, то ще получи ускорение a, като силата е равна на масата по ускорението.

Трети принцип (закон за действието и противодействието):На всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

12 задачи в 12 картинки

Задача № 1.

 

Колата на Мишо с маса 1 000 kg е останала без гориво. Мишо се опитва да избута колата до бензиностанция, като й придава ускорение 0,05 m/s2С каква сила Мишо действа на колата?

Задача № 2.

 

Микробусът на Боби с маса 2000 kg също е свършил горивото. Боби се опитва да избута буса до бензиностанция, като му придава ускорение 0,05 m/s2. С каква сила Боби действа на микробуса? Кой е приложил по-голяма сила – Боби или Мишо?

Задача № 3


Боби (който не е много умен), е уморен от бутането на буса. През главата му минава следната мисъл «Хей, аз се движа много по-бързо, когато съм с ролери!» Боби си слага ролери и започва бутането отново. Приложете принципите на механиката. На какво разстояние спрямо началното положение и в каква посока ще се преместят Боби и буса при това взаимодействие?

Задача № 4

Кола - играчка с маса 5 kg се движи със скорост 6 m/s. Действащата върху колата сила е 10 N. Какво е ускорението на колата, ако пренебрегнем силите на триене и съпротивление?

Задача № 5

Кола - играчка с маса 6 kg се движи със скорост 6 m/s. Върху нея по посока на движението действа сила 10 N, а парашут с маса 1 kg  прилага сила 7 N в противоположна посока? Каква е резултантната сила действаща на колата и нейното ускорение?

Задача № 6.


Кола - играчка се движи със скорост 6 m/s. Колата има добавен ракетен двигател, който прилага допълнителна сила от 10 N. Общата маса на колата, ракетата и парашута е 10 kg. Основният двигател действа със сила 10 N. Каква е резултантната сила върху колата и нейното ускорение, ако парашута противодейства със сила 7 N?

Задача №7.


Върху контейнер с маса 100 kg са приложени едновременно две противоположни сили с големини 6 N и 3 N.  Какво ускорение ще получи контейнера?

Задача № 8


Автомобил се ускорява от състояние на покой и след 5 s достига скорост 26,8 m/s. Колко е ускорението на автомобила и какъв път ще измине за посоченото време? 

Задача № 9


Кутия в покой получава ускорение 5 m/s2 чрез приложена сила 40 N, която действа в продължение на 2 s. Намерете масата на кутията, крайната й скорост и пътя изминат за посоченото време.

Задача № 10.


Автомобил, който се движи със скорост 10 m/s има спирачен път 12 m. Какъв ще бъде спирачния път на автомобила, ако се движи със скорост 20 m/s ?

Задача № 11


Конче тегли каручка с маса 8 kg. Силата на кончето е 40 N и нейната посока сключва ъгъл 37о с посоката на движение. С какво ускорение се движи каручката?

Задача № 12

Действието на кой от принципите на Нютон е представен на картинката?

а) І приницип               

б) І принцип

в) ІІІ принцип              

г) нито един от принципите

 

Ключ на верните отговори:


1. F = 50 N

2. F = 100 N. Боби е два пъти по-силен от Мишо, но както се вижда след малко, не е много умен.

3. Боби и бусът ще се преместят в противоположни посоки. Боби ще измине 40 пъти по-голямо разстояние от буса.

4. a = 2 m/s2

5. F = 3 N, a = 0,43 m/s2

6. F = 13 N, a = 1,3 m/s2

7.  A (a = 0,43 m/s2)

8. a = 5,36 m/s2, s = 67 m

9. m= 8 kg, v = 10 m/s, s = 10 m

10. s = 48 m

11. a = 3 m/s2

12. Г