8 клас (9 ЕП клас)

Упражнение "Кинематика"

 

Домашно упражнение „Равнопроменливо движение

1. Разгледайте внимателно графиката.

Тест "Процеси при газовете" (вариант 1)

 

1. Попълнете празните места в таблицата за посочените закони:

2. На рТ - диаграма са представени изопроцеси с идеален газ. Определете кои процеси протичат в съответните участъци:

Tест "Топлинни явления" (вариант 1)

 

1. Явлението Брауново движение се дължи на:

а) силата на тежестта               

б) химични реакции

в) сили на триене                      

г) топлинното движение на частици

 

2. Каква е връзката между Ек на частиците и температурата (t o)?

Тест "Равновесие на телата. Механика на флуиди" (вариант 1)

 

1. Кое от посочените не е елемент на величината сила?

а) посока                              б) големина      

в) рамо                                 г) приложна точка          

 

2. Кое от изброените не е прост механизъм?

а) лост                                 б) наклонена макара           

в) макара                             г) електромотор

 

Тест " Механична работа, мощност и енергия" (вариант 1)

 

1. Препишете и попълнете празните места в таблицата (по модела):

Тест "Принципи на механиката"

         

1. Движението по инерция определяме като движение:

а) равноускорително                 

б) по наклонена равнина

в) равнозакъснително                

г) равномерно и праволинейно

 

2. Количествена мярка за инертността на телата е тяхната:

а) скорост

Тест "Кинематика" (варианти 1 и 2)

 

Вариант №1

1. Препишете и попълнете по образеца празните места в таблицата:   

Pages

Subscribe to RSS - 8 клас (9 ЕП клас)