Тест "Кинематика" (варианти 1 и 2)

 

Вариант №1

1. Препишете и попълнете по образеца празните места в таблицата:   

Величина

Означение

Eдиница

Величина

Означение

Eдиница

път

 s

 m

ускорение

 

 

време

 

 

сила

 

 

скорост

 

 

маса

 

 

2. Законът за скоростта на едно тяло е:  v = 4 – 0,5 t. От него посочете или пресметнете

а) вид на движението:…               

б) v = …m/s   

 в) a = …m/s                                 

г) пътя изминат за 10 s:…

 

3. Превърнете мерните единици за скорост:

а) 54 km/h  = …    m/s                    

б) 20 m/s   = …    km/h

 

4. Линията, която едно тяло описва при движението си, се нарича:

 а) акватория                                

б) територия          

в) директория                               

г) траектория

 

5. Кое твърдение не е вярно? Ускорението показва:

а) увеличението на скоростта за 1 s     

б) промяната на скоростта за 1 s           

в) изминат път  за 1 s                          

г) намалението на скоростта за 1 s

6. Тялото, спрямо което се определя положението на друго тяло се нарича:  

а) начално тяло                               

б) крайно тяло          

в) отправно тяло                              

г) голямо тяло 

 

7. Кое твърдение не е вярно? Скоростта е величина равна на:

а) изминатия път за 1 s                   

б) бързината на движението

в) пътя разделен на времето              

г) големината на ускорението 

 

8. Движението свободно падане на телата е:

а) равномерно                                   

б) равнозакъснително        

в) равноускорително                          

г) танцувално

 

9. Тяло пада свободно без начална скорост в продължение на 3 секунди. От каква височина е паднало тялото? (g = 10 m/s2)

а) 15m                                              

б) 30m                            

в) 45m                                               

г) 60m

 

8. Колко е ускорението на тяло, което намалява скоростта си от 10 m/s  на 4 m/s за интервал от време 1,5 s?

а) 8 m/s2                                         

б) 6 m/s2                            

в) 4 m/s2                                         

г) 2 m/s2

 

9. Автомобил изминава 10 km за 10 min. Колко е средната скорост на автомобила?

а) 30 km/h                                       

б) 60 km/h                       

в) 90 km/h                                       

г) 120 km/h

 

10. Водачът на автомобил, който се движи със скорост 36 km/h, натиска спирачките и автомобилът започва да се движи равнозакъснително с ускорение 4 m/s2. За колко секунди ще спре автомобилът?

а) 9 s              

б) 4,5 s           

в) 2,5 s           

г) 1,5 s

 

11. Разгледайте графиката на закона за скоростта на едно тяло.

От нея за участъка CD посочете или пресметнете:

а) вид на движението:…   

б) началната скорост:..             

в) крайната скорост:..           

г) времето за движение:…

д) ускорението:…                    

е) изминатия път:..

 

Вариант №2

1. Тялото, спрямо което се определя положението на друго тяло, се нарича:

а) координатно тяло                       

б) отправно тяло            

в) начално тяло                               

г) относително тяло

 

2. Единственото движение без ускорение (а =  0), се нарича:

а) приспивно                                    

б) ускорително             

в) вълнообразно                               

г) равномерно

 

3. Превърнете мерните единици за скорост :

а) 18 km/h =…    m/s                                             

б) 20 m/s =…     km/h

 

4. Автомобил изминава 50 km за 40 min. Колко е средната скорост на автомобила?

а) 45 km/h                                        

б) 55 km/h                      

в) 65 km/h                                        

г) 75 km/h

 

5. Кое твърдение не е вярно? Скоростта е величина равна на:

а) изминатия път за 1 s                                       

б) бързината на движението

в) пътя разделен на времето                              

г) големината на ускорението

 

6. Колко е ускорението на тяло, което намалява скоростта си от 12 m/s  на 7 m/s за интервал от време 2,5 s?

а) 8 m/s2                                            

б) 6 m/s2                       

в) 4 m/s2                                            

г) 2 m/s2

 

7. Законът за пътя на едно тяло е: s = 3 t + 0,5 t ². От него посочете или пресметне:

а) вид на движението:…           

б) началната скорост v=… m/s

в) ускорението =… m/s2                                 

г) пътя изминат за 6s, s = …m

 

8. Движението на тяло, хвърлено вертикално нагоре е:

а) успокоително                                

б) равноускорително

в) уморително                                   

г) равнозакъснително

 

9. Тяло пада свободно без начална скорост в продължение на 2 секунди. От каква височина е паднало тялото? (g = 10 m/s2)

а) 10 m                                                

б)  15 m                           

в) 20 m                                                 

г) 25 m

 

10. Водачът на автомобил, който се движи със скорост 18 km/h, натиска спирачките и автомобилът започва да се движи равнозакъснително с ускорение 2 m/s2. За колко секунди ще спре автомобилът?

а) 2,5 s                                                

б) 3,5 s                            

в) 4,5 s                                                

г) 5,5 s