Тест " Механична работа, мощност и енергия" (вариант 2)

1. Извършената работа от една сила върху тяло зависи от две величини. Кои са те?

а) силата и ускорението                                         

б) ускорението и масата

в) силата и изминатия път                                    

г) масата и изминатия път

 

2. Физичната величина механична работа е еквивалентна на величината:

а) скорост                       

б) ускорение                   

б) мощност             

г) енергия

 

3. Механичната енергия е постоянна величина, когато на едно тяло действа само:

а) сила на триене                                                      

б) сила на съпротивление на въздуха

в) сила реакция на опората                                   

г) сила на тежестта

 

4. Мощността е величина, която показва:

а) изминат път за  1 s                                              

б) действие на сила за 1 s

в) извършена работа за 1 s                                    

г) изменение на скоростта за 1 s

 

5. Тяло се движи вертикално надолу. Кое твърдение е вярно?

а) Ек и Еп се увеличават едновременно          

б) Ек и Еп намаляват едновременно

в) Ек се увеличава,  Еп намалява                      

г) Ек намалява,  Еп се увеличава

 

6. На еднаква височина над земната повърхност се намират  пластмасово и оловно топче с еднаква форма и размери. Кое от тях има по-голяма Еп ?

а)  двете топчета имат еднаква Еп                      

б) оловното

в) пластмасовото                                                     

г) не може да се каже

 

7. Тяло (1) с маса m се движи със скорост 2v, а тяло (2) с маса 2m се движи със скорост v. Сравнете Ек на двете тела.

а) Ек(1) > Ек(2)                                                        

б) Ек(1) < Ек(2)

в) Ек(1) = Ек(2)                                                        

г) данните са недостатъчни

 

8. Тяло се движи вертикално нагоре. Кое твърдение е вярно?

а) Ек се увеличава, Еп намалява                      

б) Ек и Еп се увеличават едновременно

в) Ек и Еп намаляват едновременно              

г) Ек намалява, Еп се увеличава

 

9. Тяло с маса 500 g изминава път 50 m под действие на неизвестна сила, като променя скоростта си от 15 m/s до 5 m/s  за време 1/12 минути. Намерете работата извършена от силата и развитата мощност.

Дадено:                     Търси се:                                        Решение:

 

10. Колко е механичната енергия на птица с маса 400 g, която лети със скорост 5 m/s на височина 10 m?

Дадено :            Търси се :                                            Решение :

 

11. Футболен вратар отблъсква топката, като действа с постоянна сила за време 0,1 s. При удара ръката му се придвижва напред на разстояние 60 cm. Масата на топката е 450 g. Определете мощността на вратаря в момента на удара.

 Дадено:           Търси се:                                             Решение:

 

12. Автомобил изминава 200 m под действие на двигателна сила 2500 N. Пресметнете работата извършена от двигателя и развитата мощност за 10 s.

Дадено:            Търси се:                                             Решение:

 

13. Тяло с Еп = 400 J пада свободно от неизвестна  височина и докосва земята със скорост 20m/s. Каква е масата на тялото и височината от която е паднало? (g =10 m/s²)

Дадено:            Търси се:                                             Решение: 

 

14. Тяло пада свободно от височина 20 m и при докосване на земята притежава Ек = 800 J. Намерете масата и скоростта, с която тялото докосва земната повърхност. (g =10m/s²)

Дадено :            Търси се:                                            Решение: