Тест "Топлинни процеси и машини" (варианти 1 и 2)

 Вариант 1

1. Две тела са в топлинно равновесие помежду си, ако имат еднаква:

а) вътрешна енергия                                    

б) обем                 

в) градивни частици                                    

г) температура

 

2. Състоянието на веществата (твърдо, течно, газообразно) се определя от:

а) размерите на градивните частици        

б) вида на градивните частици

в) техния химичен състав     

г) силите на взаимодействие и скоростите на частиците

 

3. Дневната лятна температура 27о С е равна на:

а) 20 К                     

б) 200 К                     

в)  300 К                     

г) 400 К

 

4. Водата кипи при най – ниска температура във:

а) Варна                     

б) Боровец              

в) Пловдив                

г) София

 

5. Кое от посочените вещества няма точно определена температура на топене?

а) сяра                       

б) стъкло                 

в) олово                      

г) лед

 

6. Изпарението на течностите се извършва при:

а) всяка температура                                 

б) температурата на кипене Тк

в) температура по-висока от Тк            

г)  температура по-висока от 273К

 

7. Формулата за специфичната топлина на изпарение на течност е:

а) r = Q/m                 

б) r = Q.m                 

в) r = m/Q                 

г) r = Q

 

8. Изменението Δна вътрешната енергия на един газ при термодинамичен цикъл е:

а) ΔU = const             

б) ΔU < 0                    

в) ΔU > 0                   

г) ΔU = 0                         

       

9. Кое устройство не е  топлинна машина?

а) парна машина                                        

б) дизелов двигател 

в) бензинов двигател                                 

г) електромотор

 

10. Ролята на нагревател в ДВГ се изпълнява от:

а) работното вещество                                

б) атмосферния въздух

в) цилиндрите                                            

г) карбуратора

 

11. Кой учен пръв определя максималния КПД на топлинната машина?

а) Блез Паскал        

б) Сади Карно       

в) Исак Нютон         

г) Херон Александрийски

 

12. Цикъл на Ото се нарича работният цикъл на:

а) идеална топлинна машина                      

б) парна турбина

в) четиритактов бензинов двигател                

г) всяка топлинна машина     

 

13. Посочете верния отговор. Двигател с КПД=100% се нарича перпетуум- мобиле (вечен двигател), който:

а) се използва само в Япония                      

б) не може да създаден

в) е неефективен                                              

г) ще се създаде в близко бъдеще

    

14. Кой е работният такт на четиритактовия двигател?

а) 1                                 

б) 2                              

в) 3                                

г) 4

 

15. За един работен цикъл топлинна машина извършва 400 J работа и отдава на охладителя 600 J  топлина. Колко е КПД (η) на тази машина?

а) η= 100 %                   

б) η= 80 %                  

в) η= 40 %                    

г) η= 20%

 

Вариант 2

1. Топлообменът между две тела с различни температури продължава докато:

а) по-топлото тяло се охлади                                       

б) по-студеното тяло се нагрее

в) се достигне т.н. равновесна температура            

г) Слънцето залезе

 

2. Каква е връзката на кинетичната енергия Ек на частиците и температурата ТК?

а) Ек намалява при повишение на ТК            

б) Eк нараства при повишение на ТК

в) Ек не се променя при повишение на ТК   

г) няма връзка

 

3. Колко е температурата на топене на леда при нормално атмосферно налягане?

а)  - 273К                        

б)  0К                         

в) 273К                      

г) 373К

 

4. Водата кипи при най – висока температура във:

а) Варна                         

б) Боровец                

в) Смолян                

г) София

 

5. Кое от посочените вещества има точно определена температура на топене?

а) парафин                   

б) стъкло                    

в) олово                   

г) пластмаса

 

6. Кипенето на течностите се извършва при:

а) всяка температура                                      

б) температура по-висока от Тк    

в) температурата на кипене Тк                   

г)  температура по-висока от 273К

 

7. Формулата за специфичната топлина на топене на кристално вещество е:

а) λ = Q/m                     

б) λ = Q.m                  

в) λ = m/Q                 

г) λ = m

 

8. Изменение ΔU на вътрешната енергия на един газ при термодинамичен цикъл е:

а) ΔU = 0                         

б) ΔU > 0                    

в) ΔU < 0                   

г) ΔU = const

 

9. Топлинната машина преобразува топлина в работа(механична енергия). Кое от посочените устройства работи като топлинна машина?

а) пушка                        

б) радиатор              

в) бойлер                 

г) електрическа бормашина                      

 

10. Ролята на охладител в ДВГ се изпълнява от:

а) работното вещество                            

б) атмосферния въздух  

в) цилиндрите                                    

г) карбуратора

 

11. Първият успешен образец на четиритактов двигател е създаден от:

а) Сади Карно             

б) Николаус Ото       

в) Джеймс Уат            

г) Георг Ом

 

12. Посочете грешния отговор. КПД на топлинен двигател може да бъде:

а) 0,15                             

б) 0,35                         

в) 0,60                          

г) 1

 

13. Посочете верния отговор. Действието на топлинен двигател се основава на термодинамичен процес, който е:

а) произволен              

б) краен                    

в) кръгов                      

г) начален

 

14. Кое е вярното твърдение? Идеалната топлинна машина:

а) превръща изцяло топлината в работа      

б) има КПД  η> 1

в) работи без да ползва енергия                      

г) нито едно от изброените

 

15. За един работен цикъл топлинна машина извършва 200 J работа и отдава на охладителя 600 J  топлина. Колко е КПД (η) на тази машина?

а) η= 100 %                   

б) η= 75 %                  

в) η= 50 %                    

г) η= 25%