Тест „Механика” (с ключ на верните отговори)

1. Книга е поставена върху маса и се намира в състояние на покой. Кое от следните твърдения е вярно?

а) На книгата не действа никаква сила.

б) Книгата не притежава  инертност.

в) На масата не действа никаква сила.

г) Книгата се намира в състояние на равновесие.

 

2. Свойството на движещо се тяло да продължава да се движи е това, което Галилео Галилей нарича:

а) скорост

б) ускорение

в) посока

г) инертност

 

3. Съгласно първия закон на Нютон:

а) всяко тяло в движение в крайна сметка спира.

б) всяко тяло в покой в крайна сметка започва да се движи.

в) всяко тяло в покой винаги остава в състояние на покой.

г) всяко тяло в покой остава в състояние на покой, освен ако не изпита действие на сила.

 

4. Автомобил от състояние на покой започва праволинейно движение и придобива ускорение 3 m/s². Каква ще бъде неговата скорост след 2 секунди?

а) 1,5 m/s

б) 5 m/s

в) 6 m/s

г) 1 m/s

 

5. Автомобил се движи праволинейно с постоянна скорост 40 m/s в продължение на 10 секунди. Какво е неговото ускорение през този период?

а) 40 m/s2

б) 10 m/s²

в) 0 m/s²

г) 4 m/s²

 

6. Автомобил на права отсечка се движи със скорост 20 m/s. Ако автомобилът получи ускорение 5 m/s² за 3 секунди,  то каква ще бъде скоростта на автомобила в края на ускоряването?

а) 15 m/s

б) 65 m/s

в) 35 m/s

г) 25 m/s

 

7. Автомобил на права отсечка се движи със 15 m/s. Каква ще бъде новата скорост на автомобила след натискане на спирачките в продължение на 2 секунди при ускорение 5 m/s²?

а) 5 m/s

б) 10 m/s

в) 0 m/s

г)  7 m/s

 

8. Тяло в състояние на свободно падане във вакуум

а) ще изминава едно и също разстояние всяка секунда по време на падането му.

б) ще има една и съща средна скорост всяка секунда по време на падането му.

в) ще има постоянна скорост всяка секунда по време на падането му.

г) ще има постоянно ускорение всяка секунда по време на падането му.

 

9. Топка за боулинг пада вертикално от височина  височина 36 метра над земята с начална скорост 12 m/s. Кое твърдение е вярно?

а) Топката ще докосне земята точно след три секунди със скорост 12 m/s.

б) Топката ще докосне земята след по-малко от три секунди със скорост по-голяма от 12 m/s.

в) Топката ще докосне земята след повече от три секунди със скорост по-малка от 12 m/s.

г) Топката ще докосне земята след повече от три секунди със скорост по-голяма от 12 m/s.

 

10. Скоростомерът е уред, който показва ____ на вашия автомобил.

а) ускорението

б) средната скорост

в) моментната скорост

г) инертността 

 

11. Пожарникар с маса от 70 кг се плъзга по метална тръба вертикално надолу с ускорение 2 m/s². Силата на триене, която действа на пожарникара е:

а) 70 N

б) 560 N

в) 140 N

г) 700 N

 

12. Величините ________ за тяло върху земната повърхност са право пропорционални една на друга.

а) ускорение и маса

б) маса и тегло

в) сила и скорост

г) тегло и ускорение

 

13. Гравитацията на Луната е 1/6 от земната гравитация. Теглото на една топка за боулинг на Земята ще бъде ____ теглото й върху Луната.

а) равна

б) 1/6 от

в) 6 пъти

г) 1/36 от

 

14. Сила приложена върху една тухла й придава ускорение 6 m/s². Ако същата сила се приложи върху три тухли, които са свързани заедно, те ще получат ускорение:

а) 3 m/s².

б) 6 m/s².

в) 18 m/s²

г) 2 m/s²

 

15. Тяло с маса 6 kg ще получи ускорение 2 m/s², ако му действа сила ____.

а) 3 N

б) 8 N

в) 12 N

г) 6 N

 

16. Единицата за сила е N (нютон), която е равна на:

a) kg.m2/s2.

б) kg/s.

в) kg.m/s2.

г) kg.m/s.

 

17. ____ е мярка за инертността на всеки материален обект.

а) Силата

б) Масата

в) Ускорението

г) Скоростта

 

18. Силата, която придава на тяло с маса 6 kg ускорение 2 m/s2, ще придаде на тяло с маса 4 kg  ускорение равно на:

а) 3 m/s2

б) 6 m/s2

в) 4 m/s2

г) 2 m/s2

 

19. На всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. Това твърдение представлява:

а) Първи принцип на Нютон

б) Втори принцип на Нютон

в) Трети принцип на Нютон

г) Четвърти принцип на Нютон

 

20. Самолет лети в посока изток със скорост 200 km/h при насрещен  източен вятър, който духа със скорост 50 km/h. Какво разстояние ще измине самолетът за два часа?

а) 500 km

б) 250 km

в) 300 km

г) 400 km

  

Ключ на верните отговори: 

1 – Г, 2 –Г, 3–Г, 4 – В, 5 – В , 6– В  7 – А, 8 – Г, 9 – Б, 10 – В 

11 – Б, 12– Б , 13– В , 14 –Г, 15 – В, 16– В , 17 – Б, 18– А , 19 – В, 20  – В