Тест «Механика на течности и газове»

1. През 1643 г. Е.Торичели за първи път е измерил налягането:

а) в автомобилна гума                                              

б) в балон с горещ въздух

в) на атмосферния въздух                                       

г) на неподвижна течност

 

2. Коя от следните единици не е единица за налягане?

а) паскал                          

б) нютон по метър           

в) атмосфера                    

г) mm Hg стълб

 

3. Атмосферно налягане с големина 760 mm Hg е мерна единица наречена:

а) 1 хидросфера              

б) 1 баросфера                    

в) 1 екосфера                   

г) 1 атмосфера

 

4. Атмосферно налягане  760 mm Hg е равно на:

а) 4 atm                     

б) 3 atm                                

в) 2 atm                     

г) 1 atm

 

5. Ако разделим сила 1 N на площ 1 m2 ще получим мерната единица:

а) нютон                    

б) ампер                   

в) джаул                  

г) паскал

 

6. Атмосферно налягане 1 atm (атмосфера) е равно на:

а) 401,3 kPa                 

б) 301,3 kPa                       

в) 201,3 kPa                          

г) 101,3 kPa

 

7. Кое твърдение не е вярно? Хидростатичното налягане зависи от:

а) земното ускорение                                        

б) плътността на течността

в) площта на дъното на съда                           

г) височината на стълба течност

 

8. Принципът на действие на хидравличните спирачки се основава на закона на:

а) Паскал                     

б) Архимед                    

в) Ом                        

г) Торичели               

 

9. За измерване на налягането в автомобилна гума се използва:

а) ареометър              

б) барометър                  

в) манометър             

г) ватметър

 

10. Товар с какво тегло и маса можем да повдигнем чрез хидравлична машина с площ на буталата съответно 20 cm2 и 120 cm2, ако приложим сила 50 N върху малкото бутало?

Решение: ............................................................................

 

11. Архимедовата сила зависи от:

а) мускулите на Архимед              

б) плътността на течността

в) закуската на Архимед     

г) плътността на потопеното тяло

 

12. Три еднаква коркови тапи плават: №1 във вода, №2 в живак, №3 в спирт. Най-голяма изтласкваща сила действа на тапа с номер:

а) №1                  

б) №2                   

в) №3              

г) на тапите действат еднакви сили

 

13. Каква изтласкваща сила действа на лодка, която измества 5 m3 вода? (Използвайте: земно ускорение g = 10 m/s2, плътност на водата ρ = 1000 кg /m3)

Решение: ...........................................................................

 

14. Колко е налягане на дълбочина h = 2 m в неподвижна течност с плътност ρ = 900 кg/m3. Земното ускорение е g =10 m/s2.

Решение: ............................................................................

 

15. Коркова тапа плава както в чаша с вода, така и в чаша пълна със спирт. Тапата изпитва по-голяма изтласкваща сила:

а) в чашата с вода                    

б) еднаква сила в двете чаши

в) в чашата със спирт              

г) само в петък, 13 – ти

 

16. Метален винт потъва в чаша с вода. Защо тогава корабите направени от стомана не потъват?

Отговор: ..............................................................................