Тест „Механична работа, мощност и енергия”(вариант 3)

В края на теста – ключ на верните отговори Laughing.

1.  Попълнете празните места в таблицата:

 

2. Ако знаем действащата сила върху едно тяло и пътя изминат в посока на силата, то можем да пресметнем извършената:

а) мощност

б) енергия                                

в) работа                       

г) разходка

 

3. Какво ни е нужно да знаем за да пресметнем Ек на едно тяло?

а) маса и време                  

б) маса и ускорение            

в) маса и сила                

г) маса и скорост

 

4. Какво ни е нужно да знаем за да пресметнем мощността на един механизъм?

а) маса и време                 

б) работа и време                  

в) сила и време             

г) скорост и време

 

5. Силата на тежестта извършва отрицателна работа, ако едно тяло спрямо Земята:

а) е неподвижно                

б) се издига                             

в) се спуска                    

г) е много малко

 

6. Колко е механичната енергия на топка с маса 400 g, която лети със скорост 15 m/s на  височина 5 m? (g=10m/s²)

 

7. Две топчета от олово и пластмаса с еднаква форма и размери имат еднаква Ек. Кое от тях се движи по-бързо?   

а) имат еднаква скорост              

б) оловното              

в) пластмасовото                            

г) няма достатъчно информация

 

8. Потенциалната енергия на футболна топка намалява от 50 J на 20 J.

а) В каква посока се движи топката – нагоре и надолу?

б) Каква работа извършва силата на тежестта?

 

9. В даден момент кабинка от Виенско колело има Ек = 60 J и Еп = 140 J. След няколко секунди нейната Ек = 90 J. Колко е нейната Еп в този момент? Триенете се пренебрегва.

 

10.  Спортист пробягва 800 m за 1 min и 20 s  под действие на двигателна сила 500 N. Пресметнете работата и мощността на спортиста. (g=10m/s²)

 

11. Тяло пада свободно от височина 20 m без начална скорост. При докосване на земята притежава Ек = 800 J. Каква е масата и скоростта, с която тялото докосва земята? (g=10m/s²)

 

12. Скейтърът Тошко се забавлява. Той има маса 60 kg и скорост 8 m/s. Намерете:


а) позиция 1: Еп =?, Ек =? и Е =?

б) позиция 2: Еп =?, Ек =?, Е =? и v=?  при h = 1 m

в) позиция 3: Еп =?, Ек =?, Е =?, v=? и h =?

 

Ключ на верните отговори:

1. – таблица,

2. – В,

3. – Г,

4. – Б,

5. – Б,

6. – 65 J,

7. – В,

8. – а) надолу, б) 30 J,

9. - 110 J,

10. – А = 400 к J, Р = 5 кW,

11. – m = 4 kg, v = 20 m/s,

12.

позиция № 1: Еп = 0 J, Ек = 1920 J и Е =1920 J

позиция № 2: Еп = 600 J, Ек = 1320 J, Е = 1920 J и v ≈ 6,63 m/s

позиция № 3: Еп = 1920 J, Ек = 0 J, Е = 1920 J, v = 0 и h = 3,2 m