Тест "Механични трептения" (вариант 3)

1. Препишете и попълнете. 

„Силата, която причинява хармонично трептене на тяло е насочена винаги към ......................................... и е правопропорционална на ..........................................”

 

2. Връщащата сила, която поражда хармонично трептене зависи от две величини. Те са:

а) честота                  

б) период                 

в) отклонение          

г) коефициент на еластичност

 

3. Коя формула изразява периода на математично махало?

а) T = 2 π√ l/g          

б) T = 2 π√g/l          

в) T = 2 π√ g              

г) T = 2 π√ l

 

4. Математическо махало трепти хармонично. В кое положение потенциалната му енергия Еп е най-голяма?

а) само в положение 1                       

б) само в положение 2

в) само в положение 3                       

г) в положения 1 и 3

 

5. Колко пъти преминава през равновесното си положение за 10 s махало, което трепти с честота ν = 2 Hz?

а) 10                                     

б) 20                                

в) 30                                 

г) 40

 

6. Периодът на математично махало зависи от две величини. Кои са те?

а) земното ускорение    

б) амплитудата          

в) неговата дължина   

г) отклонението

 

7. Махало извършва принудени трептения под действие на сила, която се изменя с период 0,1 s. Колко е честотата на принудените трептения на махалото?

а) 0,1 Hz                     

б) 1 Hz                          

в) 1,1 Hz                         

г) 10 Hz

8. Математично махало извършва хармонично трептене. Махалото се движи закъснително при преместване от:

а) крайно ляво до крайно дясно положение

б) крайно дясно до крайно ляво положение

в) крайно ляво до равновесното положение

г) равновесното до крайно ляво положение

 

9. Математично махало е пренесено от Земята на Луната, където гравитацията е по-слаба. Периодът на махалото ще:

а) намалее                

б) нарасне               

в) се запази              

г) зависи от масата на махалото

 

10. При кое явление може да се наблюдава явлението механичен резонанс?

а) гръмотевица, причинена от мълния                                                  

б) разклащането на автомобил по неравен път

в) подскачане на топче върху маса за тенис

г) разлюляването на люлка от дете, седнало на нея

 

11. Тяло, закачено на хоризонтална пружина, трепти хармонично. В кое положение кинетичната му енергия Ек е най-голяма?

а) само в точка М                                

б) само в точка N

в) в точки M и N                                  

г)  само в точка O

 

12. Периодът на пружинното махало зависи от две величини. Кои са те?

а) отклонение           

б) амплитуда           

в) коефициент на елестичност         

г) масата на тяло

 

13. Колко е отклонението на пружина с коефициент на еластичност 500 N/m, под действие на сила 10 N?

а) 1 cm                          

б) 2 cm                       

в) 3 cm                           

г) 4 cm

 

14. Колко е коефициентът на еластичност на пружина, която под действие на сила 5 N се разтяга с 2 cm?

а) 125 N/m                          

б) 250 N/m                   

в) 500 N/m                     

г) 1000 N/m

 

15. Реална система трепти принудено. Трептенията на системата са:

а) собствени              

б) незатихващи          

в) затихващи             

г) произволни

 

16. Реална система трепти свободно. Трептенията на системата са:

а) принудени                   

б) незатихващи            

в) затихващи                

г) произволни

 

17. В идеална трептяща  система трептенията са незатихващи. Каква е тяхната амплитуда с течение на времето?

а) растяща                 

б) постоянна              

в) намаляваща             

г) произволна

 

18. Пружинно махало трепти хармонично между точките 1 и 3. В кои точки връщащата сила е максимална? (т. 2 – равновесно положение на теглилката)

а) еднаква е навсякъде                          

б) 2 и 3

в) 1 и 3

г)  1 и 2

 

19. За един период Т  на трептене, пружинно махало изминава път s = 56 cm. Колко е амплитудата на трептене?

а) 4 cm                          

б) 8 cm                       

в) 12 cm                        

г) 14 cm

 

20. Трептяща система изпада в резонанс. Коя нейна характеристика се увеличава рязко?

а) периода                   

б) честотата              

в) отклонението          

г) амплитудата

 

21. Пружинно махало с коефициент на еластичност 40 N/m трепти с амплитуда 5 cm. Определете големината на връщащата сила и ускорението на тялото в момента на най-голямо отклонение, ако масата му 200 g. 

Дадено:     Търси се:                                                           Решение: