Тест "Електричество"

Тестът съдържа общо 20 въпроса – 3 въпроса с избираем отговор и 17 въпроса със свободен отговор. Отговорите ще намерите в края на теста.

Въпрос № 1

Всеки въпрос има само един верен отговор.

1.1 Разгледайте схемата на електрична верига. Електрическите лампи не са непременно идентични. Показанието на амперметър A2 ще бъде равно на:

а) показанието на амперметър A1

б) половината от показанието на амперметър A1

в) показанието на амперметър A3 минус показанието на амперметър A1

г) показанието на амперметър A1 минус показанието на амперметър A3

 

1.2 Заряд 10 C  преминава през амперметър A1 за 2 минути. Токът във веригата е:

а) 0083 A

б) 0,2 A

в) 5 A

г) 12 А

 

1.3 Резистори свързани последователно са делители на:

а) ток

б) заряд

в) напрежение

г) енергия

 

Въпрос № 2

Напишете по една дума или термин за всяко от следните описания.

2.1 Отрицателно заредените тела имат (по-малко/повече) положителни заряди отколкото отрицателни заряди.

2.2 Величина, която показва колко заряд преминава през една точка на веригата за даден период от време.

 

Въпрос № 3

Да изследваме влиянието на заредено тяло върху електронеутрален обект. Разполагате със следните предмети:  плексигласова пръчка, копринена кърпа и  две стиропорени топчета, обвити в метално фолио и  окачени заедно на дървена пръчка.


След натриване с копринената кърпа, плексигласовата пръчка се зарежда с отрицателен заряд. Поставяме пръчката в близост до двете топчета. Наблюдаваме, че и двете топчета са привлечени към пръчката.

3.1 Обяснете защо покритите с фолио топчета от стиропор са привлечени от плексигласовата пръчка след като те са без заряд?

3.2 Начертайте схема, за да илюстрирате своя отговор на въпрос 3.1.

3.3 Какво състояние на околната среда може да попречи на горното изследване да бъде ефективно?

3.4 След докосване на двете топчета с плексигласовата пръчка, те взаимно се отблъскват. Обяснете какво се е случило, когато топчетата се докосват до пръчката и защо те се отблъскват?

 

 

Въпрос № 4

Разгледайте схемата на електрическа верига, съдържаща последователно свързани батерия,  две лампи и ключ, който е затворен.

 

4.1 Към веригата добавете амперметър, който да измерва тока през проводника в т. A.

4.2 Амперметърът показва, че токът през т. А е 0,6 A. Колко е стойността на тока в точка C?

4.3 Колко заряд преминава през т. C, ако веригата е затворена в продължение на 2 минути?

4.4 В електрическата схема добавете волтметър за измерване на потенциалната разлика между точки А и В.

4.5 Батерията осигурява напрежение 3 V. Напрежението измерено между точките A и B е 1,8 V. Какво е напрежението между точките C и D, UCD=? Обяснете защо напрежението UAB е различно от напрежението UCD?

4.6 Каква ще бъде яркостта на лампа 1 в сравнение с лампа 2? Обяснете защо това се наблюдава?

 

Въпрос № 5

Разгледайте веригата, в която лампите са еднакви. Съпротивлението на батерията, амперметъра и съединителните проводници може да бъде пренебрегнато.

 

5.1 Изчислете напрежението на батерията (с 3 елемента), ако в нея страничните сили вършат работа 90 J за пренасяне на заряд 20 C.

5.2 Каква е потенциалната разлика на всеки елемент от батерията?

5.3 Заряд от 30 C преминава за 40 s през амперметър А. Определете тока, преминаващ през цялата верига.

5.4 Определете тока през всяка отделна лампа.

5.5 Ако една от лампите изгори, как ще се отрази това на яркостта на другите две лампи?

 

Отговори: 

Въпрос № 1:

1.1. – г, 1.2. – а, 1-3. – в

Въпрос № 2: 

2.1. – по-малко, 2.2. – ток

Въпрос № 3:

3.1. – Отрицателният заряд на пръчката отблъсква отрицателните заряди (електроните) във фолиото към далечния край на топчетата. Страните на топчетата близо до пръчката се зареждат с положителен заряд. Следователно топчетата са електростатично привлечени към отрицателно заредената пръчка.

3.2.          

3.3. – Висока влажност на въздуха.

3.4. – При докосването част от електроните на пръчката преминават във фолиото и то се зарежда с отрицателен заряд. По този причина топчетата се отблъскват взаимно.

 

Въпрос № 4: 

4.1. –      

4.2. – Ic = 0,6 A

4.3. – q = I.t = 0,6 A. 120 s = 72 C

 

4.4. –       

4.5. UCD = 1,2 V. Напреженията се различават поради разликата в съпротивленията на лампите, които не са еднакви.

4.6. Лампа 2 ще свети по-слабо, защото ползва по-ниско напрежение.

 

Въпрос № 5:

5.1. – U = ΔW/q = 90/20 = 4,5 V

5.2. – U = 4,5 : 3 = 1,5 V (елементите са свързани последователно)

5.3. – I = q/t = 30/40 = 0,75 A

5.4. – I1 =I2 = I3 = 0,75 A: 3 = 0,25 A

5.5. – Другите две лампи няма да променят светенето си.

Източник: mathsandscience.com