Тест "Електромагнитно взаимодействие" (вариант 3)


1. Посочете грешния отговор. Източници на магнитни полета са:

а) постоянните магнити                                             

б) електричните токове

в) променливите електрични полета                     

г) електростатичните полета

 

2. Основната характеристика на  магнитното поле се нарича магнитна:

а) редукция                 

б) продукция                 

в) конструкция              

г) индукция

 

3. Четири частици преминават перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Коя от тях няма да изпита действие на магнитна сила?

а) (+) йон                       

б) електрон                     

в) протон                 

г) неутрон

 

4. Електрон се движи перпендикулярно на посоката на хомогенно магнитно поле. Неговата траектория има формата на:

а) произволна крива линия                 

б) окръжност               

в) права линия                

г) винтова линия

 

5. На фигурата е показан заряд, който се движи в хомогенно магнитно поле. Определете:

 

 

а) Кое правило e показано на фигурата?................................

б) Вида на заряда (№4) ?.............................................................

в) Посоките на кои величини са означени с номера?

№ 1........................

№ 2........................

№ 3........................

 

6. Посочете грешния отговор. Коя величина не участва в закона на Ампер?

а) големината на тока І                                     

б) дължината на проводника l 

в) сечението S на проводника                         

г) магнитната индукция В

 

7. Попълнете празните места. В ускорителите на заредени частици действат магнитни и електрични полета, като:

а) електричното поле променя ....................... енергия на частиците.                        

б) магнитното поле  променя ......................... на движение на частиците.                           

 

8. Явлението, при което след премахване на външното магнитно поле феромагнитното вещество остава намагнитено, се нарича:

а) генезис                    

б) катехизис                    

в) хистерезис              

г) катарзис

 

9. Величината размагнитваща индукция Вok при феромагнетиците се нарича:

а) консервативна сила                                        

б) ефективна сила

в) коерцитивна сила                                            

г) примитивна сила

 

10. Всеки електродвигател има въртяща се част, наречена:

а) статор                    

б) генератор                     

в) ротор                            

г) колектор

 

11. Действието на трансформаторите се основава на явлението:

а) магнитна индукция                                         

б) електромагнитна индукция

в) електростатична индукция                           

г) поляризация на диелектриците

 

12. Какви странични сили възникват при индуциране на електродвижещо напрежение (ЕДН) в затворен проводник под влияние на променливо магнитно поле?

а) магнитни                  

б) механични              

в) електрични             

г) химични

 

13. Електромагнитната теория на Дж.К.Максуел предсказва съществуването на:

а) електромагнитно поле                                 

б) електромагнити

в) електромагнитно реле                                  

г) електромагнитите вълни

 

14. Колко е ефективната стойност на променливо напрежение с амплитуда 224 V?

а) 130 V                         

б) 140 V                          

в) 150 V                                

г) 160 V

 

15. От фигурата определете:

а) коефициента – к, ако N1= 2500, N2 = 5000

б) вида на трасформатора

в) U2 =?, ако напрежението U1 = 110 V

г) I1 =?, ако токът І2 = 1 А.

Дадено:           Търси се:                      Решение: