Тест "Механични вълни" (вариант 2)

1. Попълнете празните места с правилната комбинация.

Предаването на ................................ между частиците на еластична среда се нарича механична ............................. .

а) вълнения, стена  

б) съмнения, сцена  

в) изобретения, игра

г) трептения, вълна

 

2. При вълново движение в еластична среда всяка нейна частица:

а) трепти във всички посоки                                                  

б) трепти по посока на разпространение на вълната                

в) трепти около равновесното си положение        

г) се намира в покой

 

3. Кое твърдение не е вярно? Механичните вълни се разпространяват във:

а) вода                     

б) вакуум              

в) въздух                

г) метали

 

4. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                        

б) въздух                    

в) твърди частици               

г) енергия

 

5. Скоростта на вълната и скоростта на движение (трептене) на частиците в еластична среда са винаги:

а) еднакви

б) еднакви само в петък

в) различни

г) различни само в неделя

 

6. Попълнете имената на вълните.

а) Вълни, които се отдалечават от своя източник, наричат ........................... вълни.

б) Когато частиците на средата трептят в направление перпендикулярно на посока на разпространение, вълната се нарича ........................... . 

в) Когато частиците на средата трептят в направлението на разпространение, вълната се нарича ........................... . 

 

7. Разстоянието между два съседни гребена (дола) се нарича .................... на вълната.

а) амплитуда

б) отклонение

в) период

г) дължина

 

8. Пътят изминат от вълната за време един период е равен на ....................... на вълната.

а) една дължина

б) две дължини

в) три дължини

г) четири дължини

 

9. Делфин издава звуци с честота 50kHz. Колко е дължината на звуковите вълни, създадена от  делфина? Скоростта на звука във вода е 1500 m/s.

а) 3 mm                        

б) 3 dm                       

в) 3 сm                      

г) 3 m

 

10. Фигурата представя вълна по еластичен шнур.

а) Какви са трептенията на частиците на шнура? (свободни, принудени, затихващи, незатихващи)

б) Какъв вид е вълната? (надлъжна, напречна, бягаща, хармонична)

в) Определете λ = ?, ако разстоянието АВ = 120 см.

 

11. В коя среда механичните вълни се движат с най – малка скорост?

а) твърда                    

б) течна                           

в) газова

г) скоростта на вълните е еднаква във всички среди

 

12. Какъв е видът на механичните вълни показани по-долу:

а) ................................

б) ................................ 

 

13. При наслагване на две хармонични вълни с еднакви честоти в една среда, се наблюдава явлението:

а) конференция             

б) аудиенция         

в) индулгенция          

г) интерференция

 

14. В какви среди се разпространяват единствено надлъжни механични вълни:

а) само в течни      

б) в твърди           

в) само в газови         

г) в течни и газови

     

15. По опънат шнур се разпространява хармонична вълна с ν = 5 Hz и λ = 40 cm. Определете скоросттана вълната и разстоянието, което вълната изминава за време 1 минута?

Дадено:                         

Търси се:                                       

Решение:

 

16. Височината на чистите тонове се определя главно от ...................... на звуковата вълна.

а) дължината

б) амплитудата

в) честотата

г) вида

 

17. Коя величина и мерна единица се използват за характеризиране силата на звука?

а) мощност, W                         

б) ниво на интензитета, dB                      

в) честота, Hz

г) интензитет, W/m2

 

18. Колко пъти се различават по интензитет на звука прага на чуване и прага на болката при човека?

а) хиляда

б) милион

в) милиард

г) хиляда милиарда

 

19. Коя от посочените честоти - 5 Hz, 500 Hz, 15 000 Hz, 25 000 Hz съответства на:

а) инфразвук ..........................

б) ултразвук  ...........................   

 

20. Ехолотът на подводница излъчва ултразвукова вълна с честота 50 кHz към самолетоносач. Определете дължината на тази вълна, ако нейната скорост в морската вода е 1500m/s. Какво е разстоянието между двата плавателни съда, ако сигналът от ехото се приема 1,2s след изпращането му?

Дадено:                         

Търси се:                                       

Решение: