Тест "Електрични заряди. Закон на Кулон"


1. Кое твърдение е вярно? Електричният заряд на тяло се проявява:

а)  напълно случайно                           

б)  само при движение на тялото   

в)  когато тялото е в покой                  

г)  чрез електрични сили                     

 

2. Кое определение е вярно? Елементарен заряд наричаме : 

а)  заряд с големина 1 С                        

б)  заряд на тяло с маса 1 kg    

в)  всеки точков заряд                           

г)  зарядът на електрона

 

3. Вместо мерната единица за електричен заряд (С) – кулон можем да използваме:

а) (V/m) - волт на метър               

б) (N/C) - нютон на кулон 

в) (J/s) - джаул в секунда           

г) (A.h) – амперчас

 

4. Ядрото на Не - атом  съдържа 2 протона и 2 неутрона. Колко е зарядът това ядро?


а) + 4 е                     

б) – 2 е                    

в) + ½ е                      

г) + 2 е               

 

5. Кое определение е вярно? Точков заряд наричаме :

а)  заряд с големина  1 С                         

б)  заряд на тяло събран в геометрична  точка    

в)  елементарен заряд                            

г)  зарядът на частицата електрон

 

6. Кое твърдение за електронеутрално тяло е вярно?

а)  не съдържа заряди                            

б)  съдържа по равен брой (+)  и  (-) заряди

в)  зарядите му са свободни                 

г)  нито едно от изброените твърдения

 

7. Наелектризирането на телата и частиците се извършва чрез обмен:


а) на протони и електрони                  

б) на неутрони и протони

в) само на електрони                             

г) само на протони

 

8. Техническото име на веществата диелектрици е:

а) вентилатори                                         

б)  абсорбатори

в) изолатори                                          

г)  акумулатори

                                       

9. Посоките на кулоновите сили между два заряда са:

 а) успоредни                                              

б) противоположни

в) взаимно перпендикулярни              

г)  произволни

 

10. Кое от следните твърдения не е вярно? Кулоновите сили:

а)  се уравновесяват

б)  възникват по двойки      

в)  зависят от разстоянието между зарядите

г)  зависят от големината на зарядите

 

11. Коя формула изразява математически вярно закона на Кулон?


а)  F = k q1 . q2 /r                                        

б) F = q1 . q2 /r           

в)  F = k q2 /r                                                

г) F = k q1 . q2 /r2

 

12. Разгледайте внимателно картинката и отговорете  на въпросите:

- Какъв е знакът на заряда q2?

- Каква е посоката на F1, с която заряд (2)  действа на заряд (1) ?

- Какво е съотношението на силите F1 и F2 ?

а)  F 1 =  F2                       

б)  F 1 =  2 F2     

в)  F2  =  2 F1                      

г)  F2  =  4 F 1

 

13. Два едноименни точкови заряда с еднаква големина q1 = q2 = 2.10 – 6 С се намират на разстояние 20 cm. Намерете кулоновата сила, с която зарядите се отблъскват. (к = 9.109 Nm2/C2 )

Дадено:                    Търси се:                                             Решение:

 

14. Два точкови заряда се отблъскват със сила 9 N, когато се намират на разстояние 10 cm един от друг. Пресметнете големината на първия заряд, ако големината на втори заряд е 1.10 – 6 С.(к = 9.109 Nm2/C2 )

Дадено:                    Търси се:                                             Решение:

 

15.  Два еднакви разноименни точкови заряди  с  големина  2 μС   се привличат от разстояние 6 mm. Намерете големината на силата на привличане. (к = 9.109 Nm2/C2 )

Дадено :              Търси се :                                    Решение:

 

16. Два едноименни и равни по големина точкови заряди се отблъскват със сила 4 mN, когато се намират на разстояние 3 mm един от друг. Пресметнете големината  на всеки от зарядите. (к = 9.109 Nm2/C2 )   

Дадено :        Търси се :                                   Решение: