Тест "Електричен ток. Закон на Ом"

Георг Симон Ом (16.03.1789 - 06.07.1854)                        

1. Посочете грешния отговор. Електричният ток е насочено движение на:

а) електрони                 б) (+) и (-) йони               в) протони                г) атоми

 

2. Условната посока на тока в затворена верига е посоката:

а) в която се движат електроните

б) при произволно условие

в) от точки с по-нисък потенциал към точки с по-висок потенциал

г) в която се движат положителни заряди 

 

3. Коя формула изразява правилно величината електричен ток?

а)  I = q                          б)  I =  t / q                       в)  I = q . t                        г)  I = q / t

 

4. Токът се измерва в единицата А(ампер). Кое е вярното равенство?

а) 1A = 1C/1 s               б)  1A = 1 V/1 s                 в)  1A = 1 Ω. 1 s             г)  1А = 1 V. 1 s

             

5. По метален проводник тече ток 400 mA. Намерете заряда пренесен през напречното му сечение в продължение на 1/4 минута.

Дадено:               Търси се:                                       Решение:

 

6. За колко минути през проводник ще премине заряд 9 С, ако по него тече ток 30 mA?

Дадено:               Търси се:                                       Решение:

 

7. Коя от посочените формули не изразява закона на Ом?

а) I = U / R                   б)  U = I.R                       в)   I = U.R                    г) R = U/ I

 

8. В краищата на консуматoр, през който тече ток 400 mA, е приложено напрежение 120 V. Колко ома е неговото съпротивление?

а) 480 Ω                     б) 520 Ω                           в) 280Ω                        г) 300 Ω

 

9. На графиката е изобразена зависимостта на тока от напрежението за резистор. Колко е съпротивлението на резистора?

а) 4                      б) 40 Ω                      в) 400 Ω                       г) 4000 Ω 

 

10. През проводник със съпротивление 400 Ω тече ток 250 mA. Колко волта е напрежението приложено в двата му края?

Дадено:               Търси се:                                       Решение:

 

11. Кое твърдение е вярно? Специфичното съпротивление на металните проводници зависи от:

а) дължината на проводника                        

б) приложеното напрежение

в) сечението на проводника                          

г) веществото на проводника

 

12. Кое твърдение не е вярно? Съпротивлението на металните проводници зависи от:

а) дължината на проводника                       

б) приложеното напрежение

в) сечението на проводника                         

г) веществото на проводника

 

13. Проводник от сплав нихром с ρ = 2 .10-6 Ω.m e дълъг 10 метра и има напречно сечение 0,2 mm2. Ако в краищата му е приложено напрежение 220 V, намерете тока през проводника.

Дадено:               Търси се:                                       Решение: