Тест "Електромагнитно взаимодействие" (вариант 4)

1. Кое твърдение е грешно? Магнитните сили действащи на електрични заряди зависят от:

а) скоростта на зарядите                                        

б) посоката на скоростта на зарядите

в) големината на зарядите                                    

г) формата на зарядите                          

 

2. Четири частици – всяка със заряд + q се движат с еднаква по големина скорост v, но в различни посоки в магнитно поле с индукция В (показано на фигурата).                                                                                                                                                       

 

а) Коя частица изпитва най- голяма магнитна сила?                    

б) Коя частица изпитва най-малка магнитна сила?                                                                                                

 

3. Препишете и попълнете празните места:

« Ускоряването на заредени частици се постига чрез действие на .................... поле, а тяхната траектория се управлява чрез действие на ......................... поле.”

 

4. Заряд се движи в хомогенно магнитно поле. Определете:

 

а) Кое е правилото показано на фигурата?......................

б) Вида на заряда (№4) ?........................................................

в) Посоките на кои величини са означени с номера?

№ 1........................, № 2......................, № 3 ..........................

 

5. Препишете и попълнете празните места: „ Според закона на Ампер, силата действаща на проводник с ток в магнитно поле зависи от величините: (1) ............................, (2) .............................. и (3) ............................ .”

 

 

6. Устройството, което сменя посоката на тока в електродвигател за постоянен ток е:

а) ротор                              

б) генератор                   

в) колектор                 

г) статор   

 

7. Магнитните индукционни линии на полето около дълъг прав проводник с ток са:

а) успоредни прави                                                  

б) перпендикулярни прави

в) концентрични окръжности                             

г) пресичащи се линии

 

8. Магнитното поле във вътрешността на намотка с ток е:

а) природно                         

б) еднородно                      

в) модно                            

г) разнородно

 

9. Веществата усилващи леко магнитното поле, в което са поставени, се наричат:

а) парамагнетици              

 б) диамагнетици              

в) феромагнетици          

г) диелектрици

 

10.  Величината коерцитивна сила Вок означава:

а) намагнитваща индукция                                  

б) размагнитваща индукция

в) остатъчна индукция                                           

г) нищо не означава

 

11. При явлението хистерезис след премахване на външното магнитно поле феромагнитното вещество остава:

а) размагнитено                   

б) намагнитено                 

в) без промяна                

г) пренамагнитено

 

12. Магнитни домени се създават във веществата:

а) парамагнетици                

б) диамагнетици               

в) феромагнетици       

г) диелектрици

     

13. М.Фарадей открива, че протичане на ток в затворен проводник може да се предизвика само от магнитно поле, което е:

а) много силно                     

б) много слабо                    

в) постоянно                   

г) променливо

 

14. Законът на Фарадей установява, че в затворен проводник се индуцира ток, ако броят на индукционните линии на магнитното поле обхванато от проводника е:

а) постоянен                        

б) 1 милион                         

в) променлив                   

г) 10 милиона

 

15. Индукцията на магнитно поле е В = 0,02 Т във вътрешността на намотка с ток  I = 1 А.

а) Колко ще стане индукцията на полето, при ток 5 А?

Отговор: ...............................................................................................................

б) Какво ще стане с посоката на индукцията, ако тока смени посоката си?

Отговор: ...............................................................................................................