Тест "Механични трептения и вълни. Звук" (с ключ на верните отговори)

1. Периодът на математическото махало зависи от:

а) масата на махалото и размера на описаната от него дъга

б) дължината на махалото и размера на описаната от него дъга

в) масата на махалото и земното ускорение

г) дължината на махалото и земното ускорение

 

2. При равни други условия, математическото махало, което има най-дълъг период, ще бъде с:

а) най-малка маса

б) най-малка дължина

в) най-голяма маса

г) най-голяма дължина

 

3. Вагоните на влакова композиция са дълги по 10 метра. Пред неподвижен наблюдател на гарата преминават по два вагона за всяка секунда. Каква е скоростта на влака?

а) 10 m/s

б) 2 m/s

в) 5 m/s

г) 20 m/s

 

4. Действието на външна сила върху детска люлка с честота равна на собствената честота на люлката (махалото) е пример за:

а) интерференчен минимум

б) интерференчен максимум

в) явлението резонанс

г) ефекта на Доплер

 

5. Механична вълна с относително голяма дължина, ще има относително по:

а) голяма честота

б) дълъг период

в) голяма амплитуда

г) голяма скорост

 

6. Механична вълна с относително малка дължина, ще има относително по:

а) голяма амплитуда

б) малка скорост

в) дълъг период

г) голяма честота

 

7. Скоростта на механична вълна е равна на произведението от нейните:

а) амплитуда и честота

б) дължина на вълната и период

в) честота и дължина на вълната

г) период и амплитуда

 

8. Механична вълна със скорост 6 m/s и дължина 3 m има честота ____ Hz.

а) 2

б) 3

в) 9

г) 18

 

9. В ______ вълна, частиците на средата трептят в посока, която е перпендикулярна на посоката на разпространение на  вълната.

а) звукова

б) надлъжна

в) напречна

г) нормална

 

10. В надлъжна вълна, частиците на средата трептят в посока, която:

а) сключва ъгъл 60° с посоката на вълната

б) сключва ъгъл 45° с посоката на вълната

в) сключва ъгъл 90° с посоката на вълната

г) е успоредна на посоката на вълната

 

11. Стоящи вълни се получават при:

а) интерфериране на падащата и съответната й отразена вълна

б) отдалечаване на източника на вълни от наблюдателя

в) трептения във вертикална равнина (в изправено положение)

г) движението на източника на вълни към наблюдателя

 

12. В сравнение със звук с честота  500 Hz, звукът с честота  300 Hz звук ще има:

а) по-голяма дължина на вълната и същата скорост

б) по-голяма дължина на вълната и по-ниска скорост

в) по-малка дължина на вълната и по-висока скорост

г) по-малка дължина на вълната и същата скорост

 

13. Усилване на звуковите вълни е възможно, когато:

а) има ехо при отразяване на вълните от далечни сгради

б) две вълни с еднакви фази пристигат в една и съща точка

в) две вълни с различни фази пристигат в една и съща точка

г) вълните се пречупват от въздушни слоеве с различни температури

 

14. Звукът се движи по-бързо във въздух при:

а) ниски температури, тъй като молекулите се движат по-бързо и по-често се сблъскват

б) ниски температури, тъй като молекулите са близо една до друга и се сблъскват по-често

в) по-високи температури, тъй като молекулите се движат по-бързо и по-често се сблъскват.

г) високи температури, тъй като молекулите са близо един до друг и се сблъскват по-често

 

15. В сравнение с _________, звукът се движи около 4 пъти по-бързо в _______, и около 15 пъти по-бързо в _________.

а) вода; стомана; въздух

б) вода; въздух; стомана

в) въздух; стомана; вода

г) въздух; вода; стомана

 

16. Нивото на интензитета β (dB) е величина, която характеризира силата на звука. Колко пъти се увеличава интензитета I (W/m2) на звука, ако нивото на интензитета нарастне от 30 dB на 60 dB?

а) 30

б) 60

в) 90

г) 1000

 

17. Височината на чистите тонове се определя главно от тяхната:

а) продължителност

б) сила

в) честота

г) интензитет

 

18. Височината на сложните музикалните тонове, съставени от вълни с различни честоти, зависи от разпределението на ......................... по честоти. 

а) силата

б) интензитета

в) скалата

г) гамата

 

19. Съвкупността от голям брой хармонични звукови вълни с различни честоти и амплитуди се нарича:

а) хармоници

б) тоници

в) радикали

г) шум

 

20. Акустичен удар се поражда от самолети при:

а) падане на земята

б) сблъсък на два самолета

в) полет със скорост по-голяма от скоростта на звука

г) полет със скорост по-голяма от законово ограничената

 

21. Херц е мерна единица за:

а) скорост

б) дължина на вълната

в) амплитуда

г) честота

 

22. Разстоянието между два съседни гребена на хармонична вълна се нарича:

а) скорост

б) амплитуда

в) период

г) дължина на вълната 

 

Ключ на верните отговори: 

1.- Г, 2 – Г, 3 – Г, 4 – В, 5 – Б, 6 – Г, 7 – В, 8 – А, 9 – В, 10 – Г, 11 – А 

12 – А, 13 – Б, 14 – В, 15 – Г, 16 – Г, 17 – В, 18 – Б, 19 – Г, 20 – В, 21 – Г, 22 – Г