Тест "Електричен ток" (вариант 2)

1.  Срещу всяка среда (а, б, в, г) запише вида (номера) на съответната проводимост – електронна (1), йонна (2), смесена (3), собствена и примесна (4).

а) полупроводници:            

б) метали:              

в) газове:                  

г) електролити:

 

2. Протичането на електричен ток през газове се нарича:

а) газов наряд              

б) газов заряд              

в) газов разряд                   

г) газов поток

 

3. Свръхпроводимост може да се наблюдава при протичане на ток в:

а) газове                         

б) метали                      

в) електролити           

г) полупроводници  

 

4. Отделянето на вещество върху електродите при протичане на ток през електролит се нарича:


а) йонофореза              

б) катализа                   

в) електролиза           

г) дифузия

 

5. Посочете верния отговор. В източник на електродвижещо напрежение (батерия) действат:

а) само елекрични сили                                        

б) само странични сили           

в) електрични и странични сили                       

г) не действат никакви сили

 

6. Посочете верния отговор. Полупроводниковите диоди:

а) имат еднопосочна проводимост                      

б) усилват електрични сигнали

в) имат два р- n прехода                                      

г) вече не се използват

 

7. Елементите емитер, база и колектор принадлежат на устройството:

а) генератор                

б) електродвигател            

в) транзистор                   

г) кондензатор      

 

8. Плазма наричаме частично или напълно йонизиран:

а) метал                           

б) електролит                     

в) полупроводник        

г) газ           

 

9. Химичната връзка в силициевите кристали е:

а) молекулна                 

б) метална                           

в) ковалентна                

г) йонна

 

10. Газовете при нормални условия са изолатори. Газовете стават проводнициако предварително бъдат:

а) ароматизирани          

б) дезодорирани     

в) аклиматизирани          

г) йонизирани                  

 

11. Кое е вярното твърдение? Дупки се наричат вид токови нoсители в:

а) металите                   

б) полупроводниците       

в) електролитите         

г) газовете

 

12. При осветяване на полупроводниците тяхната проводимост:

а) намалява                                                            

б) се увеличава     

в) не се променя                                                    

г) настъпва свръхпроводимост

 

13. Схемният знак на диода е:

 

14. В краищата на консуматoр през който тече ток 300 mA е приложено напрежение 90 V. Колко ома е неговото съпротивление?

а) 270 Ω                       

б) 210 Ω                     

в) 120Ω                    

г) 300 Ω 

 

15. Ако три еднакви резистора се свържат успоредно, тяхното еквивалентно съпротивление  е 3 Ω. Колко е съпротивлението на всеки резистор?

а) 3 Ω                          

б) 1 Ω                          

в) 9 Ω                     

г) 6 Ω

 

16. Когато от източник се черпи ток I = 2 А, за 100 s страничните сили извършват работа  Астр = 1,2 kJ. Колко е ЕДН на източника?

а) 1,5 V                        

б) 3 V                          

в) 6 V                         

г) 9 V

 

17. В краищата на консуматор със съпротивление 200 Ω е включено напрежение 40 V и през него тече ток 200 mA в продължение на 10 min. Намерете работата на тока и отделеното количество топлина в консуматора. 

Дадено:            Търси се :                                                 Решение :

    

18. Батерия има ЕДН E= 15 V. След включване на съпротивление R = 7 Ω пада на напрежението във външната част на веригата е U = 14 V. Определете  вътрешното съпротивление на батерията, тока през веригата и тока при „късо съединение”.           

Дадено:             Търси се:                                                 Решение: