9 клас (10 ЕП клас)

Тест "Последователно и успоредно свързване на консуматори"

1.Единицата за измерване на електрично съпротивление е:

а) джаул             б) ампер           в) ом                г) ват

Тест "Движение на заредени частици в електрично поле"

1. В точка от електрично поле с потенциал φ = 100V се поставя заряд q= 3.10-6 С. Колко джаула е неговата електрична потенциална енергия?

а)  3.10-4 J                                              б)  30.10-4 J                  

Тест "Механични трептения" (вариант 2)

 

1. Не всички движения са трептения. Движенията, които определяме като трептения са:

а) случайни                                      

б) танцувални          

Тест "Магнитни сили"

 

1. Посочете верния отговорЕдиницата за магнитната индукция  тесла (Т) е равна на:

а) N / A.m                          б) N / V . m/s               

в) N / C.s                            г) N / C.m                         

 

Тест "Ток в различни среди" (вариант 2)

 

1. Средната скорост на насочено движение на свободните електрони в металите е много малка, около 1 m/h. Тази скорост се нарича:
а) автоматична                                     б) шеметна              

Тест "Електростатика" (вариант 2)

 

1. Съставете правилните комбинации (заряд – свойство):

1. електричен заряд            (А) не променя полето, в което се намира

Тест "Механични трептения и вълни"

1. Махало се люлее с период 2 s. С какъв период се изменя Еп на махалото?

а) 1s                   б) 2s                     в) 3s                      г) 4s

 

2. Топче, окачено на пружина, трепти с период Т = 0,4 s и амплитуда А = 5 cm. Колко е пътят изминат от топчето за 4 s ?

Тест "Механични вълни" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                                              

б) въздух                   

в) твърди частици                           

г) енергия

 

2. Камертон трепти с честота 680 Hz. Определете дължината на звуковите вълни, които създава камертонът? Скоростта на звука във въздух е 340 m/s.

Тест "Електростатика" (вариант 1)

1. Кое определение е вярноПробен заряд наричаме : 

а)  заряд с големина  1 С              б)  малък (+) заряд   

в)  всеки точков заряд                  г)  зарядът на електрона

 

2. Коя формула изразява правилно капацитета на кондензатор: 

а) C = U.d                                      б) C = U/q                    

Тест "Механични трептения" (вариант 1)

 

1. Хармонично трептящо тяло преминава през равновесното си положение. В този момент една от величините е нула. Това е:

а) скоростта                             б) връщащата сила   

в) честотата                             г) механичната енергия

 

Pages

Subscribe to RSS - 9 клас (10 ЕП клас)