Тест "Електростатика" (вариант 1)

1. Кое определение е вярноПробен заряд наричаме : 

а)  заряд с големина  1 С              б)  малък (+) заряд   

в)  всеки точков заряд                  г)  зарядът на електрона

 

2. Коя формула изразява правилно капацитета на кондензатор: 

а) C = U.d                                      б) C = U/q                    

в) C = q / U                                    г) C = U.g

 

3. Отрицателен йон се намира в хомогенно електрично поле. В каква посока ще се движи частицата под действие на електричната сила?

а) от точки с по - голям потенциал към точки с по - малък потенциал

б) перпендикулярно на силовите линии на полето

в) от точки с по - малък потенциал към точки с по - голям потенциал

г) в произволна посока

 

4. Протон се намира в хомогенно електрично поле. В каква посока ще се движи частицата под действие на електричната сила?

 

а) наляво              б) нагоре              в) надясно             г) надолу

 

5. Коя е грешната комбинация от величина и мерна единица:

а) капацитет – фарад (F)                             б) заряд - кулон(C)         

в) интензитет – нютон на метър (N/m)        г) потенциал -  волт(V)

 

6.  Посочете верния отговор. Капацитетът на плосък кондензатор зависи от:

а) веществото на електродите                

б) напрежението на кондензатора

в) заряда на електродите                         

г) размерите на електродите

 

7. Кое твърдение е вярно? Електронеутралното тяло съдържа:

а)  само електрони                 б) различен брой  (+)  и  (-) заряди

в)  само неутрони                   г) равен брой (+)  и  (-) заряди

 

8. Посоките на кулоновите сили между два заряда са:

а) успоредни                                   б) противоположни

в) взаимно перпендикулярни          г)  произволни

 

9. Два разноименни заряда q 1 = 3q и q 2 = q взаимодействат по закона на Кулон. Кое равенство за големините на F 1 и F 2, действащи на зарядите, е вярно

а) F 1 =  6 F 2                        б)  F 1 =  3 F 2       

в) F  =  3 F1                         г) F 1  =   F2

 

10. Мерната единица електронволт (еV) служи за измерване на:

а) сила                                  б) електричен заряд             

в) напрежение                     г) енергия на микрочастица

 

11. Величината, която се измерва с единица амперчас (A.h), е:

а) електричен заряд            б) електричен ток

в) работа                              г) капацитет

 

12. Кондензатор с капацитет 20 μ F e зареден със заряд 2 mC. Пресметнете напрежението между електродите му.

Дадено:          Търси се:                                  Решение:

 

13. Два едноименни и равни на 6.10-3 С точкови заряди се намират на разстояние 9 mm един от друг. Пресметнете  големината  на силата, с която взаимно се отблъскват? (к = 9.109 Nm2/C2 )   

Дадено :            Търси се :                         Решение: