Тест "Ток в различни среди" (вариант 2)

 

1. Средната скорост на насочено движение на свободните електрони в металите е много малка, около 1 m/h. Тази скорост се нарича:
а) автоматична                                     б) шеметна              

в) дрейфова                                          г) космическа

2. Съпротивлението на металите в състояние на свръхпроводимост е:
а) постоянно                                          б) променливо            

в) много голямо                                     г) нула

3. Кога електрическа крушка с нагреваема жичка има по - голямо съпротивление?
а) когато е изключена                                        

б) когато свети

в) съпротивлението не се променя                    

г) въпросът няма смисъл

4. Разпадането на молекулите на разтворено вещество във вода се нарича:
а) електролиза                               б) катализа             

в) дифузия                                     г) електролитна дисоциация

5. Газовете при нормални условия имат поведение на:
а) диелектрици                              б) проводници        

в) електролити                               г) полупроводници

6. Действие на йонизатор не е необходимо при:
а) несамостоятелен газов разряд                    

б) самостоятелен газов разряд

в) тлеещ разряд                                                

г) всеки вид газов разряд

7. Частично или напълно йонизиран газ се нарича:
а) плазма                                        б) газова смес            

в) свободен газ                               г) изолиран газ

 

8. Разкъсване на ковалентна връзка в идеален Si - кристал може да настъпи при:
а) потапяне в течност                             б) охлаждане до Т= 0К   

в) пълна тъмнина                                    г) осветяване

9. В силициев кристал са легирани атоми на бор В - (ІІІ валентност). Примесните атоми:

а) отдават електрони                                    

б) приемат електрони

в) наричаме донори                                       

г) увеличават съпротивлението

 

10. В Ge- кристал са налице примеси на фосфор Р- (V валентност). Тези примесни атоми:   

а) приемат електрони                                   

б) отдават електрони

в) наричаме акцептори                                 

г) увеличават съпротивлението

11. Посочете верния отговор. Полупроводниковите диоди:
а) имат еднопосочна проводимост              

б) усилват електрични сигнали

в) имат два р- n прехода                              

г) вече не се използват

 

12. Посочете грешния отговор. Транзисторите имат три области наречени:
а) емитер                                                б) база                   

в) колектор                                             г)  фаза

13. Кое е вярното твърдение? Дупки се наричат вид токови насители в:
а) металите                                                 

б) полупроводниците       

в) електролитите                                        

г) газовете

14. Химичната връзка в силициевите кристали е
а) молекулна                                     б) метална            

в) ковалентна                                    г) йонна