Тест "Движение на заредени частици в електрично поле"

1. В точка от електрично поле с потенциал φ = 100V се поставя заряд q= 3.10-6 С. Колко джаула е неговата електрична потенциална енергия?

а)  3.10-4 J                                              б)  30.10-4 J                  

в) 300.10-4 J                                           г) 0,3.10-4 J

 

2. Електричното напрежение се определя като:

а) силова разлика                                  б) интензитетна разлика            

в) зарядова разлика                              г) потенциална разлика

 

3. Точка М от еднородно електрично поле има потенциал (120 V), а потенциалът на точка N е равен на (- 60 V). Колко е напрежението между двете точки? 

а) 60 V                                                      б) 240 V                        

в) 180 V                                                    г) 120 V

 

4. Протон (p+) и електрон (е-) попадат без начална скорост в еднородно електрично поле, чийто силови линии са насочени на север. В какви посоки ще започнат да се движат двете чстици?

а) и двете частици на север                    б) (е-) на север, (p+) на юг

в) и двете частици на юг                          г) (p+) на север, (е-) на юг

 

5. Положителен йон със заряд 2е се ускорява в електрично поле от състояние на покой в точка М с потенциал φм = 400 V  до точка N с потенциал φN = 300V. Колко електронволта (еV) е кинетичната енергия на йона в точка ?

а) 800 еV                                                    б) 600 еV                      

в) 400 еV                                                    г) 200 еV

 

6. Коя формула изразва правилно връзката между интензитет и напрежение на еднородно електрично поле?

а) E = U. d                                                   б) E = d /U                       

в) E = U /d                                                  г) E = U /2d                      

   

7. Разстоянието между две успоредни метални пластинки заредени с равни по големина и противоположни по знак заряди е 1cm, а напрежението U = 10 V. Колко е интензитетът на еднородното електирчно поле между пластинките?

а) 10 V/m                                                    б)  100 V/m             

в) 1000 V/m                                                г) 10 000 V/m

 

8. Точките A и B на еднородно електрично поле с Е = 120 V/m са на разстояние 50 cm една от друга. Колко е потенциалната разлика между двете точки?

а) 6 V                                                         б)  60 V                         

в) 600 V                                                     г) 6000 V

 

9. Кое твърдение е вярно? По посока на силовите линии потенциалът на еднородно електрично поле:

а) остава постоянен                               б) нараства         

в) намалява                                              г) е равен на нула

 

10. Кое твърдение е вярно? Когато електрон се движи под действие на електрична сила срещу посоката на силовите линии на еднородно електрично поле, неговата потенциална електрична енергия:

а) остава постоянна                              б) нараства            

в) намалява                                             г) е равна на нула

 

11. Протон се движи в електростатично поле. В точка с φ = 3000 V неговата кинетична енергия е 500 еV. Колко електронволта е кинетичната енергия на протона в точка с φ = 1000 V ?

а) 500 еV                                                 б) 1500 еV                     

в) 2500 еV                                               г) 3000 еV