Тест "Механични трептения и вълни"

1. Махало се люлее с период 2 s. С какъв период се изменя Еп на махалото?

а) 1s                   б) 2s                     в) 3s                      г) 4s

 

2. Топче, окачено на пружина, трепти с период Т = 0,4 s и амплитуда А = 5 cm. Колко е пътят изминат от топчето за 4 s ?

 

а) 100 cm                                               б) 200 cm                   

в) 300 cm                                               г) 400 cm

 

3. Собствената честота на трептяща система е 21 Hz. Ще се измени ли амплитудата на трептенията под въздействие на външна сила, действаща с период Т= 0,05 s? Обосновете отговора си.

Дадено:              Търси се:                                 Решение:

Отговор:...

 

4. Пружинно махало е в положение (1). Кои твърдения са верни в това положение?

 

а) скоростта е максимална                     б) ускорението е минимално

в) връщащата сила е максимална          г) Еп е максимална

д) Ек е минимална                                   е) отклонението е максимално

ж) амплитудата е максимална

 

5. Амплитудата на пружинно махало с коефициент на еластичност 600 N/m, е 3 cm.  Кой е верния отговор за еластичната Еп и кинетичната  Ек на махалото в този момент.

а) Еп = 0,27 J , Ек =  0,27 J                 б) Еп = 0 J , Ек =  0 J

в) Еп = 0,27 J,  Ек =  0 J                      г) Еп = 0 J , Ек =  0,27 J

 

6. Реална система извършва свободни трептенията. Тези трептения са:

а) принудени                                   б) незатихващи            

в) затихващи                                   г) минимални

 

7. Механична вълна във въздух със скорост 340 m/s има дължина 8,5m. Може ли човек да чуе тази вълна? Обосновете отговора си.

Дадено:              Търси се:                                 Решение:

Отговор:...

 

8. Сеизмична вълна се разпространява със скорост 6 km/s и има период 0,05 s. Намерете дължината и честота на сеизмичната вълна.

Дадено:              Търси се:                                 Решение:

 

9.  Вълнов фронт на звукова вълна с период 2,5 ms за време 5 s изминава разстояние 1700 m. Определете честотата, скоростта и дължината на звуковата вълна.

Дадено:              Търси се:                                 Решение:

 

10. Преди началото на кинопрожекция нивото на интензитета на шума в залата намалява от 70 dB на 20 dB. Колко пъти е намалял интензитета на шума?

Дадено:              Търси се:                                 Решение:

 

11. Разстоянието между съседни гребен и дол на механична вълна е 5 m. Честотата на вълната е 400 Hz. Какво разстояние ще измине вълната за 1 min?

 

Дадено:              Търси се:                                 Решение:

 

12. Ехолот регистрира отразения от кит ултразвуков импулс 1,2 s след неговото излъчване. Колко е разстоянието от кораба до кита? Скоростта на ултразвука във вода е 1500 m/s.

Дадено:              Търси се:                                 Решение: