Тест "Електростатика" (вариант 2)

 

1. Съставете правилните комбинации (заряд – свойство):

1. електричен заряд            (А) не променя полето, в което се намира

2. елементарен заряд         (Б) заряд на тяло без форма и размери

3. точков заряд                      (В) свойство на заредените тела

4. пробен заряд                      (Г) най-малък свободно съществуващ заряд

Отговор: (1 -... ),               (2 -... ),              (3 -... ),                (4 -... )

 

2. Попълнете липсващите данни:

Величина                         Означение         Мерна единица                 Формула 

кулонова сила

интензитет                 E                        V/m                  E = F/q,   E = U/d

потенциал

напрежение

капацитет

 

3. Два разноименни заряда q 1 = 3q и q 2 = 2q взаимодействат по закона на Кулон. Кое равенство за големините на F 1 и F 2, действащи на зарядите, е вярно

а) F 1 =  6 F 2           б)  F 1 =  3 F 2         в) F  =  2 F1             г) F 1  =   F2

 

4. Отрицателен йон се намира в хомогенно електрично поле. В каква посока ще се движи частицата под действие на електричната сила?

 

5. Електричното напрежение се определя като:

а) силова разлика                                     б) интензитетна разлика            

в) зарядова разлика                                 г) потенциална разлика

 

6. Точка М от еднородно електрично поле има потенциал 120 V, а потенциалът на точка е равен на: - 60 V. Колко е напрежението между двете точки? 

а) 60 V                     б) 240 V                  в) 180 V                   г) 180 V

 

7.  Посочете верния отговор. Капацитетът на плосък кондензатор зависи от:

а) веществото на електродите               

б) напрежението на кондензатора

в) заряда на електродите                        

г) размерите на електродите

 

8. Зарядът q създава електростатично поле. Коя е вярната комбинация от знака на заряда qo и посоката на интензитета на полетo?

 

а) Знакът е (+) и Е – с посока наляво

б) Знакът е (-) и Е – с посока надясно

в) Знакът е (+) и Е – с посока нагоре

г) Знакът е (-) и Е – с посока надолу

 

9. С каква сила взаимодействат две наелектиризирани топчета, които имат заряди q1 = q= 2.10-6 С и се намират на разстояние 10 cm едно от друго? (к = 9.109)


Дадено:          Търси се:                                   Решение:

 

10. Кондензатор с капацитет 20 μ F e зареден със заряд 2 mC. Пресметнете напрежението между електродите му.   

Дадено:          Търси се:                                  Решение: