Тест "Последователно и успоредно свързване на консуматори"

1.Единицата за измерване на електрично съпротивление е:

а) джаул             б) ампер           в) ом                г) ват

2. Когато наричаме една електрична верига "затворена", ние имаме предвид, че:

а) през веригата не може да тече ток

б) има само един път, по който може да протича ток

в) по пътя на тока няма препятствия и той може да тече по веригата

г) има само едно устройство, свързано към източника на напрежение

 

3. Две лампи са свързани последователно. Кое е вярно?

а) Токът през двете лампи е един и същ.

б) Сумата от токовете през двете лампи е равна на общия ток.

в) Заедно лампите имат по-малко съпротивление, отколкото поотделно.

г) Съществува опасност от претоварване на веригата.

 

4. Две лампи са свързани успоредно. Кое е вярно?

а) Общото съпротивление е по-малко от отделното съпротивлението на лампите.

б) Напрежението от батерията се разпределя по равно за всяка лампа.

в) Ако едната лампа изгори, то и другата няма да свети.

 

5. Няколко резистора са свързани успоредно. Общото им съпротивление е:

а) сума от съпротивленията на отделните резистори.

б) има по-ниска стойност, отколкото съпротивлението на отделните резистори.

 

6. Ако в светлинна украса за коледно дърво една лампа не работи, но останалите лампи продължават да светят, тогава знаете, че лампите са свързани:  

а) успоредно              б) последователно

 

7. Във верига с успоредно свързани елементи:

а) токът през всеки клон на веригата е винаги един и същ

б) напрежението във всеки клон е едно и също

в) общото съпротивление е по-голямо от съпротивлението на отделните елементи

г) консуматорите ползват различно напрежение

 

8. Всички консуматори във вашия дом са свързани:

а) последователно          б) успоредно              в) смесено             г) произволно

 

9. За какъв тип верига претоварването е проблем?

а) Само за верига с последователно свързване.

б) Само за верига с успоредно свързване.

в)  Веригите винаги се претоварват.

г)  Претоварването не е проблем за веригите.

 

10. Ако две лампи с различни съпротивления са свързани успоредно, коя от тях ще свети по-ярко?

а) Лампата с по - малко съпротивление, защото черпи повече ток.

б) Лампата с по- голямо съпротивление, защото черпи повече ток.

  

11. Какви проводници са за препочитане, ако са направени от един и същ метал? (Дебелите проводници имат по-малко съпротивление от тънките и дългите проводници имат по-голямо съпротивление от късите.)

а) дълги и тънки                             б) дълги и дебели   

в) къси и дебели                             г)  къси и тънки

 

12. Крушка от 40 W е свързана с батерия от 9 V. Ако друга крушка от 40 W  се свърже успоредно с първата, какво се случва с енергията на изхода на батерията?

а) Потребената енергия на изхода остава непроменена.

б) Втората крушка черпи ток, колкото и първата, така че тока и потребената енергия от батерията ще се увеличат двойно.

в) Втората крушка ще се удвои съпротивлението и ще намали наполовина тока и потребената енергия от батерията.

 

13. Три еднакви резистори от 3 Ω са свързани последователно. Колко е тяхното еквивалентно съпротивление?

а) 3 Ω                       б) 6 Ω                 в) 9 Ω                         г) 12 Ω

 

14. Два резистора по 4 Ω и един от 2 Ω са свързани успоредно. Колко е тяхното еквивалентно съпротивление?

а) 6 Ω                       б) 4 Ω                 в) 2 Ω                         г) 1 Ω

 

15. Във верига са свързани последователно резистор от 10 Ω, втори резистор с неизвестно съпротивление и батерия от 20V. Ако токът във веригата е 2/3 А , каква е стойността на втория резистор?

а) 10 Ω                       б) 20 Ω                 в) 30 Ω                         г) 40 Ω

 

16. Две еднакви резистора са свързани последователно във верига. Токът през веригата е 1,5 А, а напрежението на батерията е 6 V. Колко ома е стойността на всеки един от резисторите?

а) 6 Ω                       б) 4 Ω                 в) 2 Ω                         г) 1 Ω

 

17. Колко резистори от 6 Ω трябва да се свържат успоредно, за да получим еквивалентно съпротивление от ?

а) шест                    б) пет                  в) четири                  г) два

 

18. Колко резистори от 6 Ω трябва да се свържат успоредно, за да получим еквивалентно съпротивление от 1 Ω?

а) шест                    б) пет                  в) четири                  г) два