Тест "Механични вълни" (вариант 1)

 

1. Кое твърдение е вярно? Механичните вълни могат да пренасят:

а) вода                                              

б) въздух                   

в) твърди частици                           

г) енергия

 

2. Камертон трепти с честота 680 Hz. Определете дължината на звуковите вълни, които създава камертонът? Скоростта на звука във въздух е 340 m/s.

а) 50сm                                            

б) 25 сm                    

в) 100 сm                                        

г) 75 сm

 

3. Показаните по-долу камертони вибрират с различни честоти. Подредете  камертоните в последвателност според дължината на звуковите вълни, които те произвеждат (от най- голямата към най- малката).


а) А - B - C - D                               

б) D - C - B - А            

в) D - B - A - C                               

г) А - С - В - D

 

4. Интеференчната картина от две хармонични вълни с течение на времето е:

 

а) стабилна                                   

б) променлива                  

в) хаотична                                   

г) клинична

 

5. По опънат шнур се разпространява хармонична вълна с честота ν = 8 Hz и дължина λ = 50 cm. Колко е скоростта на вълната?

 

а) 0,4 m/s                                      

б) 4 m/s                 

в) 40 m/s                                       

г) 400 m/s

 

6. Коя формула правилно изразява величината интензитет на звуковите вълни?

а) I = E / S m                                  

б) I = E / S t          

в) I = E / t m                                  

г) I = S / E m                       

 

7. Измерителната единица за ниво на интензитета на звукова вълна е:

а) W                                                

б) dB                      

в)  J/ m2                                         

г) W/m2

 

8. До бреговата линия за 10 s пристигат 5 вълни. Ако разстоянието между два съседни гребена е 6 m, скоростта на разпространение на вълните е:

а) 3 m/s                                                

б) 0,6 m/s                

в) 0,5 m/s                                            

г) 2 m/s

 

9. Височината на звука се определя главно от една характеристика на вълната:

а) скорост                                          

б) интензитет        

в) дължина                                          

г) честота 

 

10. Когато учителят влиза в класната стая, нивото на интензитета на шума намалява от 90 dB на 60 dB. Колко пъти намалява интензитетът на шума?

а) 10 пъти                                          

б) 100 пъти                

в) 1000 пъти                                     

г) 10000 пъти

 

11. В какви среди се разпространяват надлъжни и напречни механични вълни?

а) течни                                           

б) твърди                   

в) газови                                          

г) в течни и газови

 

12. При земетресение са регистрирани два земни труса в интервал t = 20 s. Какво е разстоянието s до огнището на земетресението, ако скоростта на надлъжните сеизмични вълни е u= 9 km/s, а на напречните  –  u2  = 5 km/s ?

Дадено:                          Търси се:                                        Решение: